Sunday, Apr 20th
Headlines:
Simba rekupedza mhirizhonga riri pane mudzimai PDF Print E-mail
Thursday, 02 February 2012 09:12
naMuzvare Thombizana ari kuGWERU
NYAYA dzemhirizhonga mudzimba nekushungurudzwa kwemadzimai murudo kana wanano dzakawandisa saka zvinoda mushandirapamwe kuti dambudziko iri ripere.

Ichokwadi kuti mamwe madzimai angati mangu mumba hamuna mhirizhonga saka handina chekutya maringe nezvazvo vobva vapeta maoko.
Asi chokwadi chiripo ndechekuti vanhu havangomuki vave vanhu vanoshungurudza vamwe nekuti vave muwanano.
Dambudziko iri rinogona kutanga vanhu vachiri vadiki zvichida pavanotanga kupinda munyaya dzerudo vachiri majaya nemhandara.

Zvakadaro, kushungurudzwa  kwacho hakungotangi nekurohwa amai mosara mazvimba kumeso, kunotanga nepadiki kuzosvika zvakura zvekuti munenge mave kuenda kunorapwa kuchipatara kana kuti munenge mave kuvigwa mafa.
Mukazvicherechedza  pane mamwe madzimai anofa nekupondwa anenge aurayiwa nevarume vavo kana vavaimbodana navo.

Dzimwe mviro mviro dzinogona kukuratidzai kuti munhu wamadanana naye anogona kuzokushungurudzai pamberi ndedzinosanganisira kugara makakonana muchiri murudo.
Chimwe chinogona kukuratidza ishanje dzinenge dziine munhu wacho uye anenge asingade kuti uitewo shamwari dzako,  anongofunga kuti munhu wese ari pauri anokuda, achingoda kugara ainewe nguva dzese.

Mumwe anogona kuva ari munhu anoda kugara achida kuziva kuti kwawanga uri wanga unani pamwe nekukusarudzira shamwari kana kukurambidza kutsvaga basa nekukumanikidza kuita zvaanoda iye.
Zviitiko izvi zvinoratidzawo kuti pamberi apo panogona kunge pasina kumira zvakanaka.
Chimwewo chiratidzo chekuti mungava muri mugwara rekunopinda muwanano inokushungurudzana mukati ndechekuti munhu anenge aine hasha dzakanyaya zvekuti kana agumbuka anogona kurova madziro kana kukudeedza nemazita ekunyomba.

Yambiro yangu kwamuri madzimai ndeyekuti kana usiri kunzwa zvakanaka muukama hwako nemukomana kana murume uye kana usingadi kuzorarama upenyu hwekushungurudzwa ibva wasiyana nemunhu iyeye.
Hongu, zvinorwadza nekuti dzimwe nguva munenge muchimuda asi ngatitarisane nechokwadi musafunge kuti akatanga akadaro anozoshanduka kuita munhu kwaye mave mumba.
Simba rekupedza dambudziko rekushungurudzwa kwemadzimai riri mumaoko edu vanhukadzi.
Sarudzo iri mauri  kutsvaga mudiwa anoita kuti uve wakasununguka nekuti kuva muwanano inofadza zvinoreva kurarama upenyu hunofadza.-Kwayedza

 

Polls

KURWISA HUWORI KWEHURUMENDE YEZANU-PF NHASI KUNOREVA ZVAKAWANDA PASARUDZO DZICHATEVERA MUNA 2018.
 

Documentary

Social Networking Links