Friday, Apr 18th
Headlines:
'Handina kuinga sadza, NDAKAINGA BONDE’ PDF Print E-mail
Thursday, 23 February 2012 09:10

naKingstone Mapupu
“MUKADZI iwewe wandinetsa. Mota ndakakutengera, imba unayo, chikafu ijakachaka unotoita chekupfachura, mari ndinongokupa yaunoda — zvese ndinokuitira. Chaunoshaya chaicho chii pano?”
Baba vaPauline aibvunza mukadzi wake miromo ichipupa furu mushure mekunge amudira mbama apo akanzwa kuti mudzimai wake ari kuita zvezvikomba.

Murume nemukadzi ava, pamwe chete nekamwana kavo “Pau” vari kugara upenyu hweshoroma — zvose zvinoita kurotwa nevamwe vanhu kuva nazvo mukurarama ivo havazvione kuhope — nokuti vanazvo.
Pose paipopota murume uyu, amai vaPauline ainge anyerere zvake akany’ura musofa redehwe mumba yavo iri kuBorrodale Brook, muHarare.
Vakatanga kugara muimba iyi mwedzi mitatu yadarika mushure mekubva kune imwe imba yavo iri kuMandara iyo yavakati yava yemumwe wevana vavo vaviri, Chipo (19) uyo ari kuchikoro kuCanada.

Hama dzababa namai Pauline dzinovashanyira kumba kwavo dzinosara dzisina remuromo. Kungopinda mumba umu, vanongosara nerimwe chete — “aiwa vamwe vedu vagere mai mwana”.
Nokuti mumba umu hapana chisimo.
Asi musi waburana mukadzi uyu nemurume wake, zvakabuda pachena kuti zvimwe zvose vanazvo — asi pane change chichiperevedza.

Paakabvunzwa nemurume wake kechipiri kuti chii chaaishaya sezvo chikafu chainge chisiri chenhamo, amai vaPauline akazorovera moyo kudombo.
“Handina kuinga sadza pano shamwari. Dai ndaida chikafu kana kumba kwababa vangu chainge chizere — ndingadai ndisina kuuya. Ndakainga iwe! Ndigutsewo, ndiri munhu wenyama ini. Zvimwe zvacho hazvidi makeke ne‘liver’ nemazai zvatinonwisa tii!”
Baba va“Pau” akabva atonhora ndokutura befu achiny’urawo musofa. Ainge apihwa magaramoyo. Vemazuva ano vanoti “akagadzirirwa saizi yake chaiyo”.

Pakai? Pakuti ainge audzwa nemukadzi wake chokwadi chokuti muwanano harisi sadza bedzi rinogutsa — rigoita kuti imba irambe yakamira.  Panodawo bonde.
Dambudziko revaviri ava hariwanikwe kwavari bedzi — riri mudzimba dzakawanda. Kungoti bedzi chakafukidza dzimba matenga.
Zvinobva zvaunza pfungwa dzinoti iro bonde rinogutwa here sezviya zvinoita munhu kana akadya ringave sadza zvekuti anoti “NDAGUTA”?

Mukadzi  nemurume vakaroorana vangaite bonde kangani pazuva kana pavhiki kana vachigara vose? Kuti mumwe azoti handisi kugutswa zvinenge zvadini? Ko kana achigutswa? Ko kana richiitwa kakawanda pazuva kana pasvondo, vaya vakaroorana asi vachigara kwakasiyana seku“Diaspora” vari kuzvifambisa sei?
Iyi mibvunzo inonetsa kupindura. Nekuti kuitwa kwebonde kunoenderana nezvikonzero zvakasiyana-siyana zvakaita sezera remurume nemukadzi wacho, zviri mupfungwa dzevaviri ava panguva iyoyo, nzvimbo yavari pamwe chete nenguva yacho.

Nyaya dzevamwe varume vanoti kana vabva mukuzvambaradza mukadzi vanoda kuita bonde naye dzinongonzwikwa zuva nezuva.
Vamwewo vanorida kana kumudzimai anenge achitevera. Hanzi chokumirira hapana!
Makore mashoma adarika kune mumwe mudzimai akanopotera kumatare edzimhosva achiti murume wake aisamupa zororo pabonde. Mumwewo uyo!
Mukurarama, dzimwe nguva unogona kunzwa mamwe madzimai achipengera varume vavo nenyaya yebonde vachiti, “Handina kuinga sadza pano. Zvose kumusha kwangu ndaizviwana. Pabonde apa . . . ndigutse!”

Apa mudzimai anenge achiedza kutaura kuti bonde riri kuita shoma mumba.
Ndokusaka makare-kare madzisekuru nemadzimbuya kana madzitete vaiti mukomana kana musikana awanikwa, vaimbotanga vagara naye pasi kumupanga mabatirwo anoitwa murume kana mukadzi pabonde. Vamwe vaitopa mukomana kana musikana mishonga yekusimbisa misana — kuti asazonovanyadzisa.
Kwayedza yakazvitsvaga ikawana pfungwa dzakasiyana kubva kuruzhinji, vamwe vachiti havagone kupedza mazuva vasina kuwana bonde.

Mbuya Kuda Makowere (52) vekuChitungwiza vakati bonde inhaka yemusiiranwa, harifanirwe kushaikwa pane vanhu vakaroorana.
“Bonde chirambakusakara, hakuna mukadzi kana murume anogona kugara asingariwane. Zvinosiyana, vamwe havagone kupedza svondo chairo, vamwe vanogara asi kumunhukadzi wese paanobva kumakore anobva anzwa kuda murume zvakadarikidza ipapo,” vakadaro.
Vakati kukura kunoita vanhukadzi vanovedzerawo havi yavo yekuda varume pabonde.
Mbuya Makowore vakati vamwe vakadzi nevarume vanopesana kwenguva yakareba vanoguma vava kuita chipfambi.

“Hanzi ‘ndiri kuUK mudzimai chengeta dzimba dzedu nevana’, vachidanana panhare . . . Panguva iyoyo mumwe anogona kunge achitaura newe akambundirwa nechikomba kana kuti ne‘girlfriend’,” vakadaro.
Vakati murume kana mukadzi akawana bonde rakasimba kunze anotiza musha achienda kwaanogutswa.
“Kune vamwe vanonyeperana kuti vakaroorana vachipedza makore vasina kuonana ngavazive kuti havasisina dzimba, dzakapara kare,” vakadaro Mbuya Makowere.

VaObediah Kutyauripo (70) vekwashe Makope, kuChiweshe vakati hakuna murume kana mukadzi anoda kugara asingawane bonde.
“Bonde rinoitwa mazuva ose, katatu kana kudarika  usiku  humwe chete, murume kana mukadzi akashaya bonde rinokwana anobuda kunze,” vakadaro.
Vakati murume nemukadzi vanofanirwa kuita hwebhande nebhurukwa kwete kuti mumwe ogara muZimbabwe mumwe kune imwe nyika.

Mai Lillian Munaku (54) vekuChitungwiza vakati bonde rinogona kudiwa mazuva ose sesadza kana kumwe kudya.
“Bonde chairo rinogona kushatirisa munhu kana arishaya, rinoitwa zuva roga-roga. Zvino munhu kana oti mumwe kuCanada mumwe kuZimbabwe hamuone kuti kunyeperana?” vakadaro Mai Munaku.
Vanoti muroora wavo akasiiwa nemwana wavo achibva aenda kuSouth Africa uyo vanoti akazosara achiita zvechipfambi kudzimara vakazopanana chirwere murume adzoka.

“Izvozvi mwana wangu akatozosvika pakufa asi iye muroora aripo anorwara. Panyaya yenyere-nyere yekuda murume kana mukadzi hapana anombofa akagona kushingirira,” vakadaro.
Joseph Nyamadzawo wekuMhondoro akati panyaya yebonde “bhora mberi”.
“Ini kutaura chokwadi ndinorida zuva roga roga, kwete kamwe chete. Kana kana kashanu pazuva, hungave husiku kana masikati iwayo, ngachitsve,” akadaro.
Mai Evyline Sisipenzi (54) vakati bonde rinosiyana munhu nemunhu sekusiyana kunoita vanhu pakunzwa nzara.

“Vamwe havagone kupedza zuva vasina kuriita, vamwewo vanogona kuti panopera svondo kana mwedzi vanotanga kunzwa dzungu rekurida asi chokwadi ndechekuti vakaroorana ngavagare vose vachipanana bonde pavanoridira kwete kuita zvekuripanga. Ndizvo zvinopa vanhu kuita chipfambi,” vakadaro.
Vakakurudzira vakaroorana kuti kana vachibuda kunze kwenyika kunotsvaga mabasa vaende vose.
Vakati kana mamwe madzimai achitadza kugutswa nevarume vavainavo mudzimba, ko kuzoti anosiiwa oga kwemakore gumi anoita sei?

“Kuda bonde hakupedzwe nekuti ndapihwa nyama yakawanda kana kuti ndatumirwa makombi kubva kuUK. Makombi iwayo nemari yacho ndinoguma ndava kuzvishandisa nechikomba,” vakadaro. 
Mai Mevenia Nyakunika (49) vakati madzimai kana achiwana bonde rinogutsa bedzi, havanei nekutsvaga kupfuma “zvekuti munhu anogona kugara mubako chairo nemurume wake pasina dambudziko”.

“Bonde ndirwo rudo saka rinodiwa pose-pose,” vakadaro.  Vakati ivo sechirikadzi vari nani nekuti vanongoziva kuti murume akafa asi pane pavanogonawo kunzwa kuti  “shavi” racho rasvika uye hapana zvavangaite.
“Regai titaurire chokwadi. Vana vedu vanoroora vakadzi vachivasiya nevabereki, mamwe madzimai avo ari kusara achiita chipfambi takatarisa. Ivowo tinozonzwa kuti vakaroora ikoko,” vakadaro.

Vakazotaura nezvemudzimai wekuChitungwiza anonzi ane varume vaviri — mumwe kuZimbabwe nemumwe kuSouth Africa. “Amai ava vanoshandira kuSA zvandinoziva ini, murume wavo achishandira kuno. Iko kuSA vane murume wavanogara naye ukuwo baba vemba vachigarawo kuno kuZimbabwe. KuSA vane rimwe zita rakasiyana neravanoshandisa kuno,” vakadaro Mai Nyakunika.
Mbuya Erina Chaibva (92) vekuTagarika Flats, kuMbare vakati kubva chinyakare munhu achiroorwa aiziva kuti avinga bonde kumurume. “Murume haarambirwe sezvatava kunzwa mazuva ano kuti mukadzi anoti ndakaneta bonde,” vakadaro.

VaTimothy Shambira (60) vekuMbare zvakare vakati murume kana mukadzi akashaya bonde anoita hasha dzakapfuuridza.
“Bonde rinopengesa ukarishaya. Unoona vamwe vakadzi kana varume vachiita hasha zvikuru vanenge vachishoteswa, kushaya bonde ikoko. Mwedzi miviri kana mitatu ungagare asi zvikadarika apa zvinenge zvava zvimwe,” vakadaro VaShambira. Rumbidzai Muwoneka (20) wekuMbare ikoko akati kune vamwe vasingagone kupedza mazuva vasina kuenda pabonde.

Angeline Chakavarika (20) wekuBudiriro, muHarare anoti iye nemukomana wake vanoita bonde kamwe chete pasvondo. “Tinoonana mukupera kwesvondo kamwe chete apo tinorara tose, hatikwanise kudarika,” akadaro. Tsika dzechivanhu muZimbabwe hadzikurudzire kuti mukomana nemusikana vaende pabonde vasati varoorana. Mumwe musikana akadura kuti anoita zvechipfambi kwaMachipisa, kuHighfield akati anogona kurara nevarume gumi kana kudarika pazuva rimwe chete. “Zvenyu zvekuti kangani pazuva chii ichocho? Ini ndinoitwa kana ka50 zvichienderana nekuti varume vandida vangani. Chandinoda imari chete,” akadaro.

Panyaya yevanogara kure nevarume kana vakadzi vavo,  vamwe varume vakati vanoshandisa chimhandara mawoko, vamwewo vakadzi vachiti vanoshandisa zvombo zvechirume zvekutenga (artificial organs). “Ini murume wangu akaenda kuUK mugore ra1990, tine makombi 7 nedzimba nhatu nemari zhinji uye nekuona kuti ndinoda bonde ndakatenga zvombo zvechirume izvo zvinondigutsa pabonde,” akadaro mukadzi uyu, uyo anogara kuBelveldere, muHarare asi ndokuramba kudomwa zita rake. Akati nenzira iyi haabatire zvirwere nekutsvaga zvikomba. Kune zvombo zvekugadzira zvechirume nezvechikadzi zvinoshandisa magetsi kana mabhatiri. Kushanda kwazvo kunotozivikanwa nevanozvisevenzesa.-Kwayedza

 

Polls

KURWISA HUWORI KWEHURUMENDE YEZANU-PF NHASI KUNOREVA ZVAKAWANDA PASARUDZO DZICHATEVERA MUNA 2018.
 

Documentary

Social Networking Links