Thursday, Apr 24th
Headlines:
Bonde nemukadzi wemumwe PDF Print E-mail
Thursday, 29 March 2012 08:55

naKingstone Mapupu

MAKARE-KARE kuonekwa uchitaura nemukadzi wemunhu — kana murume wemunhu – zvaityisa. Kana kurota uchienda naye pabonde hana yaitorova. Nokuti zvaiyera.
Kungorota munhu achiita bonde aitofuma achizvitaura kuti zvinoreva chii — kunyanya nemukadzi kana nemurume wemuridzi.
Zvino nhasi vamwe havachaita zvekurota — kudanana nevarume kana vakadzi vevanhu ndiwo watove mutambo.
Izvi zvava kungoitwa pose-pose —  mumigwagwa, mudzimotokari, musango, mumapaki nedzimwe nzvimbo dzisina kuhwandika.

 

Chagova chiiko nhai? Miviri yevanhu haichakwanisa kuzvibata kusvika pakadaro?
Izvi zvava kuratidza kufumuka kwetsika dzechivanhu apo vana vadiki voshaya mucherechedzo wakanaka wekutevedzera nekuti vakuru vacho havasi kunzwiririra panyaya dzekushaya hunhu.
Kwemasvondo akati kuti Kwayedza yange ichiongorora kumwe kurasa hunhu kwave kuitwa nevanhu zuva rakacheka nyika. Vamwe havachatombonyara hunzenza uhu zvokuti vaya vane nyadzi, kunyanya pwere, votoshaya kwekutambira vanhu vakuru vachiita madiro.
Vanhurume havachanyara zvekusvika pakungodeurira weti dzavo pose-pose — madzimai nevana vachitodarika (Ona imwe nyaya paPeji 6).

Kana pari pedyo nemabhawa unotonzwa murume achiti, “Vanombopfuurirei nekuno?” Sezvinonzi vana ava vapinda nemuchimbuzi, izvo kwete! Ivo baba ava ndivo “varasika” mutsauko wechimbuzi nepamhene.
Ivo varume nevakadzi vevanhu haikona kutaura. Kwangova kudanana pasina nyadzi — kugovera rudo rwemuridzi sezvinonzi vari kugova nhumbi dzemufi. Ko dai vachizoita muchihwande-hwande pasiri pachena.
Mutsvagurudzo yeKwayedza iyi, zvakabuda pachena kuti vamwe varume kana vakadzi vevanhu havachatombotya kana kunyara kugovera rudo “rwemuridzi” kune mumwe munhu.
Kungowana kamukana kaduku bedzi — murume kana mukadzi asipo — CHATOTSVA — rudo rwopiswa nemumwe asiri muridzi warwo.

Kuda bonde kwacho kwanyanyisa! Pachivanhu zvinonzi munhu anonyanya kuda zvepabonde zvakapfurikidza anenge asina kusvinirwa mukaka panhengo yake naamai vake apo anenge achiri muduku. Asika, nekuwanda kuri kuita nyaya dzehunzenza uhu, zvoreva here kuti vese vanoita izvi havana kusvinirwa mukaka?
Mukuita tsakurudzo iyi, mutori wenhau uno, pamwe chete nemutori wemifananidzo nemutyairi vakasangana nezvakaoma — zvimwe zvacho zvinopedza mate mukanwa. Vanhu vave kushereketa!
Vakazoita mahwekwe nevamwe vevanhu ava paIngwe, muHarare — mukadzi wemunhu nemurume  wemuridzi vachipanana bonde mumotakari, mumugwagwa, masikati machena uye vamwe vanhu vachidarika nepo.
Mudzimai  wekuBudiriro 4 uyu akawanikwa ari mushishi kugovera rudo “rwemuridzi” kuchikomba nomusi masikati emusi weChina chadarika.
Iyi yaiva nguva inodarika vanhu vane chitsama — kusanganisira vana vechikoro — nepanzvimbo yainge yasandurwa kuita hotera iyi.
Mudzimai uyu, uyo akangozviti anonzi Melody uye akati ane makore 27 okuzvarwa nechikomba chake James Chakaipa Chimoko (35) anogara kuBudiriro 1 vakazoratidza kunyara apo vakawanikidzwa vachiita hupombwe — PAKATI PEMUGWAGWA unofambwa neveruzhinji.

Mukadzi uyu aive akazvichenera, uye anoti mudzimai wemunhu. Anoti kumba kwake havasi kugarisana zvakanaka.
Ichiwo chikomba chacho chinoti murume wemunhu uye apa “chaigovera” rudo rwemukadzi wacho “chichiba” rudo rwemuridzi.
Pavakawanikidzwa, vaviri ava vaipisa rudo mumotokari yaJames yemhando yeToyota Spacio iyo ine nhamba dzinoti  ABV 3190 iine ruvara rwe“blue” mumugwagwa waAmalinda, padyo neGlen View neBudiriro.
Vatori venhau vakangoerekana voona motokari iyi ichizunguzika iri pakati pemugwagwa asi pasina munhu aoineka.
Kuti mota yeKwayedza idarike, yakatombomirira kuti James akwanise kutsaudza yake izvo zvakavatorera kanguva kuti varegedzane sezvo vaive vakasungana “mbiradzakondo”.

James ainge akakumura bhurugwa kusvika mumabvi uyuwo mukadzi rokwe rakakwidzwa kusvika muchiuno asina kupfeka chipfeko chemukati.
Vatori venhau vakaita sevaenda ndokudarika, asi sevanhu vaive paongororo yavo, vakanodzoka mushure mechinguvana ndokuwana vaviri ava vaita zvekugadzikana pamakumbo vachiita bonde — mumugwagwa panzvimbo imwe cheteyo.
Vainge vari kuchigaro chisiri chemutyairi icho chainge chakarariswa.
Pakaburuka vatori venhau mune yavo mota, vaviri ava vakaramba vakatuzura maziso sevaiva nedzungu.
James akazotanga kusandudzira Melody kudivi achimubvisa pamakumbo kuti iye asvetukira kuchigaro chekudivi remutyairi izvo akaita vatori venhau varipo.

James akazotanga kukwiridzira bhurukwa ukuwo Melody achigadziridza rokwe rake kuvhara zvidya nemagadziko.
Vatori venhau vakazvizivisa basa ravo kuvaviri ava murume ndokuzotaura zita rake saJames Chakaipa Chimoko uyuwo mukadzi  ndokungoti anonzi Melody.
James akatanga kukumbira ruregerero kuti nyaya yavo isaburitswe. 
“Mukoma zvinongoitika kwatiri tose vanhu vechirume — uri mumwe wangu, tiregererewo shaaz musaburitse nyaya inonyadzisa iyi. Chokwadi zvinoparadza dzimba dzedu — yangu neyake mukadzi uyu. Ndapota, ndapota mukoma tinotaura,”  akadaro James.
James akati mushandi mukuru kuSiya-So, kuMbare uko anotengesa masimbi achiita mari yakawanda.
“Nhasi zvangu handina mari. Musanyore nyaya iyi mukoma ndinogona kukupai kana US$500 chaiyo. Ndinokufonerai nhasi manheru kana mangwana tosangana totamba zvakanaka,” akadaro James.
Pose apa chigaro chaishandiswa nevaviri ava semubhedha chaiva chakarariswa.
Panguva iyi, James naMelody vaiedza kuvhariridza nhengo dzavo dzinonyadzisira — chipepa chekondomu rainge rakavhurwa chiri pasi.
Pavakamboda kunzvenga nyaya, ndokuzonzi ko sei mukadzi ainge asina chipfeko chemukati — icho change “charaswa” mumota — James akadaira achiseka zvenyadzi: “Ko zvino zvaigona kuitika sei mumwe akapfeka?”

Pakutanga, James akambenge ataura kuti aibva kuChegutu uye kuti aisava nemudzimai achiti vakanga varambana nemudzimai wake nekuda kwechipfambi apo akamuwanikidza nechikomba. 
Zvisinei, akazodura kuti ane mudzimai nemhuri uyu Melody akatiwo mudzimai wemunhu uye ane vana.
“Ndakaroorwa mufunge zvisinei kuti nemurume wangu tiri kunetsana. Nyaya huru inonetsa kumba ndeye kuwana bonde shoma, handigute asi zvakadaro ndinokumbirawo kuti musaburitse nyaya iyi. Handizive kuti ndinoenda kupi nenyaya iyi,” akadaro Melody.
“Iwe James taurirana nevanhu ava vasaburitse nyaya iyi, huya kuno nditaure newe, ini handidi zvangu, veduwe-e musadaro,” akachema-chema Melody.
James akarusimudzira: “Vakomana ndiwo matsvagiro amunoita nyaya kudai? Aiwa munoshanda, kusvika kunzvimbo dzakadai. Asi ndiwo matorero amakaita nyaya yaJah Prayzah?

“Makaoma vakomana. Asi ndiko kutanga kunoita hushamwari ufunge sahwira. Musaburitse nyaya iyi ndinowana zvandinoita mangwana chaiwo,” akadaro James.
Nyaya yemuimbi Jah Prayzah yaaitaura yakabuda mune rimwe remabepanhu edu reH-Metro nguva pfupi yadarika apo ainzi akazvamburwa nemurume wemukadzi waaidanana naye.
Melody akaendererawo mberi nekuchema-chema: “Iye James ndiye angonditora kumba ndokuuya neni kuno ndisingamboziva kuti anoda kurara neni. Ndazongoona amisa motokari ava kupfekedza chinhu chake kondomu ndokubva . . . Ini ndinemba yangu nemurume nevana,” akadaro Melody.
Abvunzwa kuti kana ainge aita zvekumanikidzwa, aizonomhan’ara nyaya iyi here, Melody aingotarisa pasi achinyara — pasina mhinduro.

Panzvimbo paiitirwa mabasa nevaviri ava panodarika nevana vekireshi nevechikoro. Hameno kuti pwere dzakaona izvi musi uyu dzakadzidzei.
James akamboburitsa mashoko ekuti akanga awirirana naMelody kuti varare vose iye achimubhadhara US$3 inova nyaya yakarambwa naMelody uyo akati vaidanana kubvira kare pasina zvekubhadharana.
Panguva yakawanikidzwa vaviri ava, James akamboedzawo kudemba kumutyairi weKwayedza, VaSamson Nyoka, achiti “semunhu mukuru” vaigona kunzwisisana naye kuti nyaya irege kubuda mubepanhau.

“Mudhara imi ndinokuzivai chiso chenyu, ngatitauriranei musaburitse nyaya iyi ‘please’. Ine makuva nezvainokonzera zvakawanda, tiri varume tose ngatitauriranei,” akadaro.
Akazokumbirwa ruregerero nevatori venhau rwekuti vainge vakanganiswa pakusiidzirwa mabasa avo pakati uyu James ndokuti ainge ave kutya kurohwa nevanhu vane misha pedyo nepavainge vari kana kubirwa nematsotsi.
James akazobuda mumotokari ndokusunga bhandi rebhurukwa pasina kusvotora kondomu uyuwo Melody ndokuramba akangotuzura  kusvikira vakamutsa motokari vonanga mumusha weBudiriro.
Pose paiitika izvi vane rudo “rwaibiwa” vainge vari murima.

Mupurisa wekanzuru yeHarare aiva munzvimbo iyi akati iri ndiro basa revamwe vakadzi vevanhu vanobva muBudiriro neGlen View rekuenda nezvikomba kunoita chipfambi munzvimbo iyi.
“Kuno ndiro basa, tinovabata vamwe vachitoguma vava kuda kudanana nesu vachitaura kuti vakadzi vevanhu. Vanenge votya kuti kana tikavaendesa kumapurisa nyaya inobuda yozivikanwa nevarume vavo. Imwe nguva unongopihwawo mari wosiyana nazvo,” akadaro.
Vamwewo vanonzi vanotorerwa motokari, nharembozha, kubatwa chibharo, kutorerwa mari, nezvimwe. Asi pavanomhan’ara kana kutaura kudzimba havadure kuti vange vari uku, uye nani — vachigovera rudo “rwevaridzi”.

Mugwagwa waAmalinda unobva kuGlen View kunosvika kuLake Chivero uye unonzi unoshandiswa nevazhinji vanoda kuita chipfambi nematsotsi nevamwewo vanoita mabasa akajeka.
Mutauriri wemapurisa mudunhu reHarare, Inspector James Sabau, vakayambira vanhu vanoita tsika yekunodananirana mumasango vachiti vanhu ava vanobirwa motokari nezvimwe zvinhu zvakakosha kana kupondwa chaiko.
MuHarare nekune mamwe maguta kunogaroitika nyaya dzevanhu vanopondwa apo vanowanikwa nematsotsi vachipisa rudo.
Hameno kuti vamwe vavo vanombozvibvunza here kuti icho chinenge chashaikwa kudzimba dzavo chii? Zvekuba ndizvo zvinonaka nhai?-Kwayedza

 

Polls

KURWISA HUWORI KWEHURUMENDE YEZANU-PF NHASI KUNOREVA ZVAKAWANDA PASARUDZO DZICHATEVERA MUNA 2018.
 

Documentary

Social Networking Links