Monday, Apr 21st
Headlines:
Cde Nkala, musakwidze vanhu ndege yamashanga PDF Print E-mail
Thursday, 29 November 2012 13:44

MUBATO reMDC-T mapinda rufaro rusingaperi nokuti zvinonzi zvakataurwa naCde Enos Nkala kupera kwesvondo rino kwakave

kudya kwenzeve kwavakange vakatarisira, kunyanya kana mubato muine manyongori.
Pepanhau reNewsDay rakataura nemusi woMuvhuro kuti Cde Nkala vakati MDC-T ichakunda zvine mutsindo musarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rinouya. Pfungwa hadzina muganhu! Sei MDC-T ichifarira mashoko aya? Akazvitaura wacho ndiye anopa MDC-T kuti ifunge kuti Zanu-PF hapasisina chayo.
Cde Nkala havangori munhu nje-e. Ndisati ndataura zvavari, ndinoda kuti ndivayeuchidze kuti makore akati kuti apfuura, Cde Nkala vakanyorwa mumapenhau vachiti vabuda mune zvamatongerwo enyika, vave kuda zvokunamata. Pamwe vazvikanganwa nokuti pave nenguva vabva mune zvamatongerwo enyika.

Kune vasingazivi Cde Enos Nkala, zivai kuti vakabuda mune zvamatongerwo enyika vari gurukota reHurumende yeZanu-PF, uyewo vari nhengo yePolitburo neCentral Committee mubato reZanu-PF.
Asi, tikadzoka kumavambo, tinoona Cde Nkala nemamwe magamba akarwira rusununguko rwenyika ino — ndivo vana pazvakavambwa.
Vakapinzwa mumajeri emhando nehurumende yaIan Smith nokuda kworusununguko. Kakawanda zvikuru mutungamiri weHurumende President Mugabe vachitsanangura kuti Cde Enos Nkala pachikwata chavo ndiye wavamwe vanhu vashoma-shoma vakange vaine dzimba mumusha woruzhinji weHighfield. Saka, misangano yavaiita yekateke-teke, vaiitira kumba kwaCde Nkala. Vane imba ine nhoroondo yenyika ino.
Munhu akafamba rwendo rurefu kudai chaita kuti nhasi apembedze vasiri vokwake chii?

Muchirimo mumusangano, pakange pasina here hurongwa hwokuti kumberi kwamuri kuenda zvinofambiswa sei?
Cde Nkala havana kuona kuti vari kuiswa mumambure here, kuti vataure zvinoda kunzwikwa neMDC-T, iyo MDC-T mangwana yozopenga nazvo? Maigona kutaura zvakadai here muna1980 kuti Muzorewa ari kuzohwinha? Havanawo here kuona kuti vari kukwidza MDC-T ndege yamashanga? Munhu kana bato vanohwina kana vavhoterwa chete?
Cde Nkala, havanawo here kuona zvatiri kuona mudzimba zvokuti murume asati aroora, amai vake havasi muroyi, asi paanongowana chete, mudzimai wake anomuudza kuti amai vako muroyi, iye wobvumirana nazvo? Ndizvoka izvi Cde Nkala! Havanawo here kuona kuti vaishandiswa kukorobha tsvina iri mubato reMDC-T kunyanya kudunhu reBulawayo nemamwe matunhu eMatabeleland?

Ndopedzisa ndichiti Cde Nkala havana kuona kuti vari kupinzwa munyaya yokupatsanura vanhu veZimbabwe nemarudzi here?
Shamwari dzababa hadzisi shamwari dzangu. Mabve zera, uyewo hazvitarisirwe kuti shamwari kana masahwira ababa dzive shamwari dzenyu, kunyange vakakuziyinurai gore riya pamusina kukohwa! Zvino nhasi kana isu tabve zera tave kutadza kukohwawo zvakare, isu takati masahwira anababa haasi masahwira edu, toringepi? Tosunzirepi?
Zvingasataurwa pachena asi ndinofunga kuti mutungamiri weDemocratic Republic of Congo VaJoseph Kabila vanorangarira mashoko iwaya okuti shamwari dzababa vangu hadzisi shamwari dzangu, nyika yavo iri pakati pehondo navapanduki vakabva mumauto avo kutanga kwegore rino, vatovarwisa zvokukwanisa kupamba guta reGoma.
Totarisira kuti VaKabila vadzidza pahondo iri kutsva iyi kuti kurunzirwa hakuna kunaka. Masahwira ababa, masahwira emhuri.-Kwayedza

 

Polls

KURWISA HUWORI KWEHURUMENDE YEZANU-PF NHASI KUNOREVA ZVAKAWANDA PASARUDZO DZICHATEVERA MUNA 2018.
 

Documentary

Social Networking Links