Sunday, Apr 20th
Headlines:
Ku‘sota’ mbavha nemishonga PDF Print E-mail
Thursday, 20 December 2012 14:34

neMunyori weKwayedza
MUNHU wose kana akabirwa chinhu chake, zvisinei kuti chidiki sei, anonzwa kubatwabatwa nekuti anenge asina kutarisira kuchishaya

nenzira dzakadaro.
Kana akabirwa zvinhu zvikuru zvakaita semidziyo yemumba kana motokari, anoenda kunomhan’ara kumapurisa, shungu dziri dzekuti zvimwe angachiwana. Asi mazuva ano vamwe vave kuona sekuti kumhan’ara kumapurisa kupedza nguva — sezvo vachiti kugona mbavha “kuisota” nemishonga.
Semuenzaniso, mukomana wechidiki wekwaMurehwa — Dzingai Makaza Chamunorwa (17) — anonzi akarasa njere mushure mekunge aisirwa mushonga werukwa apo akaba mazai, nzungu nenyimo.
Mune imwe nyaya zvakare, mumwe murume anova chizvarwa chekuMalawi, Jaffali Chemankhokwe (32), akaita mashiripiti nguva pfupi yadarika pakati peguta reHarare apo aipombera mweya muchubhu yebhasikiro senzira yekupfidzisa mbavha yakange yamubira mari yake.
Murume uyu akazoudza Kwayedza kuti mbavha yakange yamubira yakazodzoka nemari yake yakazvimba dumbu asi ndokuzofa pave pashure.
Imwezve nyaya yekushandisa mushonga kupfidzisa mbavha ndeye mukadzi wekuDzivaresekwa uyo anonzi ane shiri yakataura ari pamusika weMbare apo aive parwendo rwekunobhadhara n’anga yakange yamupa mushonga wekugurisa tsotsi. Emmaculate Alice

Chirunga (31) anoti akawana zvinhu zvake izvo zvakange zvabiwa ari kuCape Town mushure mekupihwa mushonga neimwe n’anga yekuChipinge.
Shiri iyi inonzi yakazotaura apo akakanganisa mhiko dzemushonga. Mumwezve murume wemuHarare akazofa afunuka ganda apo akabira varidzi vemba yaairoja zvinhu zvavo zvekuvakisa. Zvoreva kuti nyaya dzekushandisira matsotsi mushonga dziri kuwanda.
Ko veruzhinji vanoti kudii nekushandiswa kwemishonga kumbavha? Hezvinoi zvinofungwa nevamwe: Phineas Chitengo (34) wekwaMurehwa anoti kubatira munhu mushonga wekukuvadza kana kuuraya kwakangoipa zvisinei kuti anenge akukanganisira.
“Chakaipa hachidzoserwe nechakaipa, ukabirwa zviri nani usungise munhu pane kumutsvagira mushonga wekuti afe, kupenga kana kukanganisa mitezo yake,” akadaro.
Often Mauswa Kainama (31) wekwaMusami, kwaMurehwa zvakare anoti: “Mbavha muurayi, saka iyowo ngairemadzwe — ngaiuraiwe kana kupengeswa. Zvakaoma zvazvo kuti upfuudze upenyu hwemunhu asi hazvina kusiyana nekuti iyewo anenge akuuraya.”
Zvisinei, anoti mimwe mishonga iyi ndeyekungwarira sezvo inogona kuzopandukira munhu nekufamba kwenguva.
“Kurudziro yangu kune vanhu vanoba ndinoti ngavashandise mawoko pane kurarama nekuba,” akadaro Often.

Mai Cynthia Mungofa Matiza (44) vekuMusengezi vanoti havaone zvakanaka kuti munhu akabirwa ashandise mishonga yakaita serukwa pakuranga mbavha. “Zvakanaka kuti kana tawirwa nematambudziko topfugama tokumbira kuna Mwari nekuti iro Bhaibheri chairo rinoti kudzosera hakusi kwedu asi ndekwaMwari,” vakadaro Mai Matiza.
Vanoti mbavha iyoyo ikaremadzwa kana kuuraiwa nemishonga yen’anga, ropa racho rinotongwa panewe watsvaga n’anga yacho. Rimwe godobori, Sekuru Morrison  Mafuta vekuChitungwiza vanoti hapana chakaipa pakuranga mbavha nemishonga yechivanhu.
“Hapana chakamboipa apa kuti waranga gororo nekuti iye paanokubira hazvina kusiyana nekuti anenge akuuraya. Sevamwe vekuti vanogona kubirwa motokari kana danga rose remombe, kuuraiwa chaiko,” vakadaro Sekuru Mafuta. Julius Nyazema (33) akati makororo ngaapedzwe nemishonga nekuti anofunga kuti akangwara nekuba kwaanoita. “Mbavha ikakubira ikasungwa ikanodzoka kumapurisa inouya ichikushainira kana kutokurova.
“Saka regai zvipedzerane nemishonga inogona kuvapengesa kana kuvazvimbisa matumbu.
“Idzo mbavha kuti dzibude kujeri dzimwe dzacho dzinoshandisa mishonga. Saka regai tidzipedze nemishonga kana kudziita mazengenene,” akadaro Nyazema.-Kwayedza

 

Polls

KURWISA HUWORI KWEHURUMENDE YEZANU-PF NHASI KUNOREVA ZVAKAWANDA PASARUDZO DZICHATEVERA MUNA 2018.
 

Documentary

Social Networking Links