Friday, Apr 25th
Headlines:
Misodzi yeropa, misodzi yenhamo PDF Print E-mail
Friday, 28 June 2013 00:00

NYAYA yemusikana wekuchema misodzi yeropa inyaya yerufu neupenyu. Inyaya yerima nechiedza. Inoda kuti vemachechi vakaita sanaBaba naMai Guti, Baba Bismark nevamwe vari pachokwadi vabatane kunamatira mwana uyu kuti Satani amuregedze. John Wesley akambosangana nenyaya yemusikana aive nedambudziko remadhomoni iri.


Musikana uyu akati, “Ndakanga ndichiverenga Bhaibheri, pakasvika mumwe munhu wandakaona sababamunini vangu. Takataurirana kwekanguva, kusvikira ndakatyamadzwa nezvaaitaura. Ipapo, ndakamucherechedza ndikaona kuti akanga akapfeka sababamunini vangu, asi imwe tsoka yake yaive zondo remombe.

 

“Ndakavhunduka zvikuru. Munhu uyu akabva atanga kunditambudza achibva ati aizonditambudza zvakapetwa kakawanda kana ndikasapika kuti ndaizouraya baba vangu. Ndakazopedzisira ndapika kuti ndichavauraya. Akabva ati achazodzoka mushure memakore mana.

 

“Ndakaedza kakawanda kunyora nezvenyaya iyi, asi ruoko rwangu rwaibva rwaramba kushanda. Ndakada kuti ndizvitaure, asi pese pandaida kutaura nezvazvo, ndaibva ndangonzwa ndisisagone kutaura. Ndinototya kuti ndichatambudzwa zvakanyanya nekuda kwaizvozvi zvandataura.”

 

Achingopedza kutaura, muviri wake wakatanga kugwinha zvinotyisa. Zvaiita sekuti achameduka-meduka nekuda kwekugwinha uku.
Vanhu vazhinji vakatadza kana kumubata, kusvikira adonha achiita semunhu afa.

 

Kubva panguva iyoyo, akatambudzwa nepfungwa yekuti auraye baba vake, pamwe chete nekuzviuraya iye. Akamboedza kuzvicheka huro, akaedza kuzviwisira mumvura.
Hanzvadzi yake yakatya kuti rimwe zuva achazobudirira kuzviuraya nekuti kugwinha kwake kwakange kwanyanyisa. Saka akatsvaga hembe ine jira gobvu yekuti apfekedzwe nekusungirirwa pamubhedha. Asi vamusunga nezvisungo zvakadaro, hanzvadzi yake yakamuwana asisipo. Akamuwana ari pamusoro pechimbini yemba – pamusoro-soro pasingakwirike nemunhu.

 

Husiku hwakatevera, hanzvadzi yake yakamusunga nedzimwe tambo dzakasimba. Asi musikana uyu akatarisa hanzvadzi yake, akaseka. Akabva angofambisa maoko ake zvishoma, tambo dzese dzikadambuka.

 

Akasungwa zvakare nedzimwe tambo nevamwe vakanga vachiti hamusi kunyatsomusunga, asi vakashamisika tambo dzangobviswa sedzekutanga. Kubva ipapo, vakabva vangozomusiya. Hanzvadzi yake yakazotsvaga chiremba. Chiremba akati kurwara uku kunowanikwa, asiwo akati kune mweya yetsvina mukati. Ipapo ndipo pavakaona kuti nyaya iyi yaida minamato. Asi pese paainamatirwa, aitambudzwa zvinonzwisa tsitsi.

 

Zuva rakanga ranzi nemurume wegumbo remombe uya ndichadzoka risati rasvika, John Wesley akauya. Akataura nemusikana aitambudzwa uyu achiti, “Unonamata here kuna Mwari kuti vakubatsire?” Iye akati, “Kwete, handinamate, uye Mwari havangandibatsire. Ndiri waSatani, uye achauya kuzotora muviri nemweya wangu nemusi weMuvhuro. ”
VaWelsey vakabvunza kuti, “Unondibvumira here kuti ndikunamatire?”
“Musatombondinamatire nekuti mukanamata anonyanyisa kunditambudza.”
Akabva atanga kugwinha zvikuru nekuridza mhere achiratidza kurwadziwa kukuru. Akabva atanga kutukirira, kusvotesa nekumhura Mwari.

Enderero mberi svondo inouya.

 

Polls

KURWISA HUWORI KWEHURUMENDE YEZANU-PF NHASI KUNOREVA ZVAKAWANDA PASARUDZO DZICHATEVERA MUNA 2018.
 

Documentary

Social Networking Links