Wednesday, Apr 23rd
Headlines:
Mwana wemisodzi yeropa . . .Akadzurwa CHIPIKIRI kuchipatara PDF Print E-mail
Thursday, 04 July 2013 14:04

naMuchaneta Chimuka naKingstone Mapupu
NYAYA yemusikana wekuChitungwiza wekuchema misodzi yeropa achiti anochekwa-chekwa nemapanga nezvinhu zvaasingaone yave nepamwe.

Nemusi weChipiri chino musikana uyu akadzurwa chipikiri chirefu pamupimbiri wake pachipatara cheChitungwiza Central Hospital. Asi mashura haana kuperera ipapo, chipikiri chacho chakangonyangarika maawa mashoma chabviswa pamusikana uyu.

 

Chipikiri ichi chinonzi chakangoerekana chave kuonekwa chakarovererwa munyama yemusikana uyu. Joyline Chapfika (21) ane dambudziko rekuchema misodzi yeropa mumaziso nerimwe rinongodhubhuka kumeso zvisinei kuti anenge asina maronda. 
Mazamu emusikana uyu zvakare apera kuchekwa-chekwa nemapanga aanoti anenge asina kubatwa nevanhu izvo zvaita kuti muviri wake uzare nemavanga.
Chaanongoona mapanga anenge achimucheka asi anoita izvi haamuone.

 

Nemusi weChipiri Joyline akazotorwa nevarindi vepachipatara cheChitungwiza Central Hospital mushure mekunge adarika nepachipatara apa ndokugara pasi achirwadziwa nechipikiri icho akanga arovererwa pasina munhu waakaona achiita izvi.

 

Akazopinzwa muchipatara ichi umo akazovhiiwa nachiremba chipikiri chirefu ndokubviswa.
Chipikiri ichi chaiva chakareba kudarika ma ‘inches’ matanhatu uye chiremba akavhiya gumbo iri anoti akatora nguva inokwana awa kuti achibvise.
Joyline anotaura kuti anogara achingoona waya nezvipikiri mumuviri wake izvo asingazive kuti zvinobva kupi.

 

Sekutaura kwevashandi vepachiptara ichi, vanoti musikana uyu apo aiedza kubatsirwa, kumeso kwake kwakabva kwaputika ropa iro akaita rekuchingidzira nemawoko zvakaita kuti vamwe vashandi vaite bararamhanya kutiza vave kutya.
Mushandi anodyidzana neveruzhinji pachipatara ichi, Mai Audrey Tasaranarwo, vakatsinhira nyaya iyi.

 

“Musikana uyu asvika pano kuma10 mangwanani (neChipiri) aine magadhi edu avo vamuona kunze uko achiti ane chipikiri paronda rekugumbo rake rekuruboshwe. Tazomutora tikamuendesa kuna chiremba wedu ndokuiswa muEmergency Room ndokuvhiiwa akaburitswa chipikiri icho chashamisa vanhu vose pano kuti chakapinda sei.
“Chashamisa paronda iri ndechekuti ranga risina kana ropa, azochema misodzi yeropa pano vanhu vose vakadzvamuka,” vakadaro Mai Tasaranarwo.

 

Vakati ropa rakadhubhuka kumeso kwaJoyline rakaoma mushure menguva pfupi-pfupi uyewo madonhwe aro akadonhera pasi asi pakazouya vakomana vanopukuta, vakasvikowana pasi apa pasisina ropa.

 

“Arapwa akaiswa bhandeji pagumbo iri, tazoridzira nhare mufundisi waanogara naye, Pastor Oswell Cement, avo vazouya pano vachimhanya vakamutora ndokuenda naye.
“Vakamboda kuti tisare nechipikiri ichi tikatya tikachiramba nekuti hauzoziva kuti zvii zvinozosara zvichiitika, pano tinochengeta varwere vakawanda. Kana iyesu vashandi vepano tazvityira nekudaro musikana uyu aenda akabata chipikiri chake,” vakadaro.

 

Vanoti chakavashamisa ndechekuti mufundisi anogara nemusikana uyu akaramba kuti mwana uyu abatsirwe pane zvinomurwadza pamuviri pake sekurapwa maronda, achiti zvaida rubatsiro rwemweya kwete rwenyama.

 

“Isu hatina zvataikwanisa kuita, tangosiya mwana uyu achienda namufundisi ava sekutaura kwavo. Vazomutora masikati ano,” vakadaro. Chiremba akarapa mwana uyu nekumubvisa chipikiri, Dr Francois Shongo, vakatsinhira kubvisa kwavakaita chipikiri ichi mugumbo remwana uyu vachiti zvakavanetsawo kuti chakapinda sei.

 

“Chokwadi ndabvisa chipikiri ichi apo ndambotanga ndamubaya jekiseni rechiveve, ndazomubayawo mamwe majekiseni ekumurapa ndokubva aenda kumba asi anoda rubatsiro rwemachiremba nekuda kwedambudziko rake iri kuti kuonekwe kuti kubuda uko anoita ropa chikonzero chei, kune zvimwe zvirwere zvinogona kudaro,” vakadaro Dr Shongo.

 

Joyline anonzi aka ndekechitatu achienda pachipatara cheChitungwiza kuti abatsirwe. Mai Tasaranarwo vanoti akamboenda aine ronda hombe iro aiti akanga achekwa nezibanga apo aifamba, rikarapwa. Vanoti akazodzoka zvakare nedambudziko rake remaronda mamwe chete aya.

 

Joyline akazoteverwa kumba kwamufundisi vaanogara navo akatowanikwa akabhandijwa panzvimbo yaakabviswa chipikiri kuchipatara.
Akati akanga abva pamba aita chidzimira ndokuenda kwaMakoni, kwekare kuChitungwiza asi pakudzoka anoti akanzwa chiveve pagumbo ndokubva agara pasi apo akaona chipikiri chirefu chakamubaya kubva kune rumwe divi regumbo kubuda kurimwe divi.

 

“Kwabva chipikiri ichi handina kukuona, changa chichirwadza zvikuru saka ndakazotorwa nemagadhi epachipatara kusvikira chipikiri chakazobviswa,” akadaro Joyline.
Zvisinei, anoti akazokwira kombi namufundisi wake akabata chipikiri chiya muruwoko asi ndokuzochishaya pasina kana kumbochidonhedza. Mufundisi anogara naJoyline, Pastor Cement, vakati havana kurambira kuti mwana uyu arapwe kuchipatara cheChitungwiza.

 

Zvisinei, vakatadzawo kutsanangura kuti chipikiri chakanga chabviswa musikana uyu chakanga chaenda kupi uye kuti kana riri idi kuti Joylne anoda rubatsiro rwemweya kwete rwenyama, sei ivo vasina kumubatsira kudzura chipikiri chakanobviswa kuchipatara.

 

“Nyaya dzenyu imi (vatori venhau veKwayedza) mave kunetsa. Nyaya yenyu yamakanyora yave kukonzera matambudziko mazhinji kwandiri, kana muchida kumutora Joyline wacho takurai nhasi mhani,” vakadaro.

 

Pastor Cement vakati mwana uyu vakamupihwa nevabereki vake kuti vamubatsire.
Joyline ari kugara pamba yenhamba 2163 kuSt Marys, kuChitungwiza uye nhamba dzamufundisi ava dzinoti 0772 874 761.
Vabereki vemwana uyu vanoti amai vake Future Zambara, vanogara kuKadoma uko vakaroorwa nemumwe murume, baba vacho VaOwen Chapfika vachigarawo kwaMutoko.

Mudzimai waPastor Cement, Monica Munava, akati hapana chakamboipa pakugara kwavo naJoyline.
Vakati amai vake vanopinda navo chechi vose avo vakabvumirana kuti vagare nemwana uyu.
Mamwe masaramusi anoitwa naJoyline anosanganisira kurembera pawaya sembatya, kuerekana akwira pamusoro pemba, kudya sipo, nekungonyangarika panzvimbo dzaanenge ari.

 

Polls

KURWISA HUWORI KWEHURUMENDE YEZANU-PF NHASI KUNOREVA ZVAKAWANDA PASARUDZO DZICHATEVERA MUNA 2018.
 

Documentary

Social Networking Links