Denhe Reruzivo

1 month ago | March 22, 2019

Voronga zvingaite kuti vana vapase

HURUMENDE iri kuita ongororo yekuona kuti ingabatsire sei zvikoro panyaya yevana vasina kubudirira mubvunzo dzeO-Level ...

Ziva

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti dundiravazvere.

Vovakirwa chikoro chitsva

VAGARI vekupurazi rakagariswa vanhu patsva reHarveydale riri kuRuwa, kuGoromonzi, vanoti vari kufara zvichitevera ...

Mabasa engano

NGANO mutambo waitambwa pakati pasarungano navateereri.

Nungo dzakaipa

SVONDO rino tinopedzisa zvidzidzo zvinobuda muna Manyambiri.

Runga mutauro netsumo

MUCHIKAMU chakapera ndakasiya tsumo shanu idzo ndaida kuti vana vagotsvaga zvadzinoreva.

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

2 months ago | March 8, 2019

Kanzuru yematicha youmbwa

HURUMENDE iri mushishi kuumba kanzuru ichange ichitungamirira mashandiro ematicha, yeTeaching Profession Council (TPC), ...

Bopoto ragara riripo pachipari

SVONDO rino tinopedzisa mamwe madingindira makuru anobuda muna Manyambiri.

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

Tsanangudzo yemadimikira

NDINOVIMBA kuti makava nenguva yakanaka chose muchiita tsvagurudzo yemibvunzo yatakapa muchikamu chakapfuura apo takaisa ...

Ziva

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti mhunzamusha kana kuti ndara.

2 months ago | February 22, 2019

‘Upfumi netsika zvinodyidzana’

Malven Mugadzikwa KUVANDUDZWA kweupfumi hweZimbabwe pamwe neAfrica zvinobva pahwaro hwekuti veruzhinji vazive pavamire ...

Musanganiswa wemitauro

Daphne Machiri MUMWE munyori wemabhuku ari kusimukira anoti veruzhinji vanofanira kukoshesa mitauro inovandudza tsika ...

‘Hapana kugarisana’

Tatenda Shuro VAVAKIDZANI vakamisidzana mudare mumwe wavo achiti ari kuoneswa nhamo nekugarotukwa achinzi imbavha uye ...

Mapatya chaive chituko

Munyaradzi Gunduza SVONDO rino tinopedzisa kupindirana kwemusoro webhuku nerungano.

Hudzamu hwenzwisiso

Ticha Danga KOTORO ino yatosvika musvondo rechinomwe zvotoreva kuti tasarirwa nekotoro imwe chete kuti tipinde munguva ...