Denhe Reruzivo

9 months ago | February 21, 2020

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

Ziva

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti nzungu.

A-LEVEL…Zvinokonzeresa Chimurenga

ZVINHU zvinoita kuti vanhu vatema vaende kuhondo nevachena.

10 months ago | February 14, 2020

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

Manyorerwo etsamba

TAVA kuda kunopendera zvakanangana nemhando dzerondedzero. Ngatimbotarisei bandiko rerondedzero retsamba.

Zvirungamutauro

SVONDO rino tichaita chidzidzo chiri maererano nekuwedzera ruzivo rwezvirungamutauro zvakaita setsumo nemadimikira.

10 months ago | February 7, 2020

Kuda anoda hondo

Munyaradzi Gunduza MUSORO webhuku iri unotsigirwa nevatambi vakasiyana-siyana. Kuda kufarira chinhu. Muhondo zvinhu kana ...

Mhinduro dzezviperengo

SVONDO rapfuura takaita mibvunzo yezviperengo apo waisungirwa kuziva mazita ezvinhu pamwe nekupa zviperenga zvemazita ...

Kudzora ndangariro

MADZIMAI ari kuMelfort Training Centre, kunzira yokuenda kwaMutare vari kuita zvishamiso.

10 months ago | January 31, 2020

Detembo rekwaNyamukoho

Tenzi Wangu Vari Chiware, Vari Mambiru, Vari Nyamherere, Vari Nyakonda, Vari Mapiti, Vari Nyagoko, Kawunyugoda, Bambo ...

10 months ago | January 24, 2020

ziva

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti gunguwo kana kuti sawara. Hedzinoi dzimwe dzemhinduro dzakabva kuvamwe ...

Chishona chakanaka

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

Mhinduro yenzwisiso

SVONDO rapfuura takaita mibvunzo yenzwisiso nepfupiso zvaibva panyaya yaive nemusoro wakanzi Zimbabwe nyika inoyevedza. ...

11 months ago | January 10, 2020

Vodzidza pachena…BEAM yobhadharira vana 1 miriyoni mari ...

Kuda Bwititi ZVIZVARWA zvemuZimbabwe izvo zvinoshaya zvichawaniswa rubatsiro rwakawedzerwa mugore ra2020 urwo ruchaona ...

Utsinye hwaCindy kuna vamwene

Munyaradzi Gunduza SVONDO rino tinopedzisa madingindira anobuda mumutambo uyu. Hutsinye: Cindy anoburitswa aine hutsinye ...

Mhinduro dzeNzwisiso

Munyaradzi Gunduza SVONDO rapfuura takaita mibvunzo yenzwisiso nepfupiso zvaibva pamepu yaive nemusoro wakanzi Zimbabwe ...

Tsumo nemadimikira namukanya

Mhinduro yesvondo rapera: Zvikoni zvikoni, mimba haibve negosoro. Tsananguro: Zvikoni izwi rinobva pane rekuti kukona ...

ziva

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti zizi. Hedzinoi dzimwe dzemhinduro dzakabva kuvamwe vaverengi: Zizi – ...

11 months ago | January 3, 2020

ChiShona chakanaka

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

Tsika, magariro zviri mumutauro

BEMBERA PADARE naWedzerai Nhemachema SVONDO rino, rinova rechinomwe kubva patavamba chikuva chino, tinoda kutarisa ...