Mukwende Washe

7 years ago | November 18, 2016

MuRugare muzere nhamo

Ndozvireva naMukwende Washe VAKURU vanoti ziso harina muganhu. Nokuti dzimwe nguva rinosangana nezvinhu zvakafanira ...

Usakwidziridzwe kunge dzihwa

HANDISI gaffer, uye handidi kuita gaffer zvachose! Gaffer ndiye mukuru wavose, shasha yeshasha nemureza unosara wakamira ...

7 years ago | October 21, 2016

Mbudzi inodyira payakasungirwa!

VEDUWE-E, izvi zvanyanya. Tinozviziva kuti mbudzi inodyira payakasungirirwa, asi ngatibvunze vamwe vedu kuti ...

7 years ago | September 30, 2016

Ndakaberekwa ndakadaro

BVUNZA KWAYEDZA NASEKURU MUTANGA MUBVUNZO: Sekuru, ndiri munhu ane makore 20 ekuzvarwa, handisati ndaroorwa kana ...

7 years ago | September 16, 2016

Musaita Zimbabwe chiseko

Ndozvireva naMukwende Washe NEZVAKAUYA mazuva ano zvokutaura nokutumira mashoko nenzira dzakasiyana-siyana, ...

Ndinoita tumapundu, ndichivaviwa

Bvunza Kwayedza naSekuru Mutanga MUBVUNZO: Sekuru ini ndine dambudziko rekubuda “discharge” yakasviba uye yakawandisa ...

7 years ago | August 18, 2016

Mitambo yemaOlympics

MITAMBO yemaOlympics yakatanga kutambwa kuguta reRio de Janeiro, munyika yeBrazil musi wa5 Nyamavhuvhu yasara nemazuva ...

7 years ago | July 29, 2016

Ndezvemhepo chokwadi here?

TINE mhuri dzakawanda muZimbabwe matinoona vanhu vachidzungaidzwa, asi vanoziva zvapasi kana zvomumweya unozonzwa vave ...

Bhasikoro hutu nahwindi

HWINDI wekukumbira bhasikoro remumwe murume achida kuti ambochovha kwekanguva kadiki asi ndokuzoenda naro zvachose apo ...

7 years ago | July 1, 2016

Chaibhururuka chazomhara!

KUBVA Bhritiyana Kuuya muno muZimbabwe

7 years ago | June 17, 2016

Pfuma inoshandirwa, kwete zvemishonga

MAPATYA akazvarwa akabatana (Siamese twins) – Kupakwashe naTapiwanashe – vakakwanisa kupatsanurwa pasina njodzi ...

Orongera vamwene gen’a

Gabriel Singano MUROORA anonzi ari kutukirira vamwene vake achivati vawora nemukondombera uye achavarongera gen’a ...

7 years ago | June 3, 2016

Dambudziko remari, indomene here?

HAZVIDI kuenderwa kun’anga kana zviporofita kuti vanhu munyika panguva ino vari kufamba nekanzira kanoti rwadzei.

7 years ago | May 20, 2016

Kusakanganwa kwawakabva

VAYA vamunogaronzwa vachiti, “ZvemuZimbabwe hamuzvizivi here,” potai muchivabvunza kuti imbori Zimbabwe yokupi ...

7 years ago | April 22, 2016

Chemai nevanochema

MASVONDO maviri apfuura kusvika musi woMuvhuro 18 Kubvumbi, mazuva ange akagukuchira. Aive masanganiswa – kuchema zvese ...

7 years ago | March 18, 2016

America iri kutsvaga chii muZim?

MUKWENDE anogarotaura kuti benzi rikaramba rosekererwa parufu, hazvizokushamisai mave kuona rave kusimudza chitunha ...

8 years ago | March 11, 2016

Zuva revanhukadzi: Donzvo ngarireruke

RINO isvondo rakakosha nokuti musi wa8 Kurume, sezvinoitwa gore negore, pasi rese kusanganisira muno muZimbabwe, ...

8 years ago | February 19, 2016

Mari: Yakanaka asi inoparira

MAIFUNGA kuti vanhu chete ndivo vane makuhwa, vamwe vachinongedzana kuti varume vane makuhwa kupinda vakadzi; norumwe ...

8 years ago | February 4, 2016

Commissar: Ndivo tete vemusangano

TAZOSVIKA patange tichivavarira — chigaro chaPolitical Commissar. Pamusana pei zvakakosha kuti vanhu vazive kuti chigaro ...

8 years ago | January 1, 2016

Musanyeberwe nevanozviti Mbuya Nehanda

MAKOROKOTO eGoredzva ratiri kubata Chishanu chino kumhuri yose yakadyarwa kumativi mana eZimbabwe. Yeukai kuti 2015 ...