Mukwende Washe

3 years ago | December 10, 2015

Vana votongwa nenyika mbiri

HUNHU hwavana hwataika, hwadyiwa nembwa. Nokuti takabvuma kodzero dzinoti kana mwana asvitsa makore gumi namasere anenge ...

3 years ago | November 27, 2015

Zvamakati igore rezvidzidzo, dzidzaika!

CHISINGAPERI chinoshura. Vakashaura, vashaurazve kuti kana iri Zimbabwe, chikanganwai. Vakatsoropodza vatsoropdza ...

3 years ago | November 6, 2015

Pamari apa hamurevesi vana veZim!

CHINA manenji hachifambisi. Munozvida haikona vana veZimbabwe? Pamunozvitanga munoita kunge muri kutamba asi imi ...

3 years ago | October 30, 2015

ZveAfrica siirai Africa, tibvirei apa!

SAHWIRA wangu paakati “hana yangu yarohwa nehana,” ndakamutarisisa ndikati dzokorora nokuti ndaifunga kuti akanganisa ...

4 years ago | October 8, 2015

Kutsiga hari izere dzungu

KWAVE kupisa kudai, kana misoro inopisa zvakare. Vamwe vanopedzisira vatakura kana kutakudzwa hari dzizere dzungu rega ...

4 years ago | August 28, 2015

Madhishi munobhadhara, yave mvura mari hapana

VANHU vanobva kudunhu rekwaMutoko, kuMashonaland East, vane tsika inofanirwa kupembedzwa, kunyange zvazvo iri tsika ...

4 years ago | June 5, 2015

Vadiki vanoonekwa pakunhonga nyama!

DAI chiri chiRungu maiti mazuva ano Mukwende Washe akagukuchira aya anonzi mavhoko, idzo dziri tsumo nenyaudzosingwi, ...

4 years ago | May 29, 2015

Vana tiri kuvaendesepi?

VECHIDIKI vangagunun’una kuti nhuna dzavo hadzisi kunzwikwa neHurumende, asi kana tikanzvera dzimwe dzenyaya dzine ...

4 years ago | May 22, 2015

Oau yakadhiritsa dhiri ravapambepfumi

MWEDZI wokupembedza dunhu reAfrica unozadziswa musi wa25 May apo vanhu veAfrica vanenge vachicheredza makore 52 ...

4 years ago | May 15, 2015

Africa: Kumhanya handi kusvika

CHINA manenji (mashura) hachifambisi. Chinonanaira kusvika chasvika panzvimbo. Zvimwe chete neAfrica nesuwo tiri ...

4 years ago | May 8, 2015

Africa fungisisai nezvendufu dzavanhu muMediterranean

KWASARA masvondo maviri kuti Africa ipembererere kuzvarwa kwesangano reOrginasation of African Unity (OAU) musi wa25 May 1963.

4 years ago | April 23, 2015

Handa haisvinure nezuva rimwe

AFRICA, makazvimbirwa, makatsamwa! Vamwe muzere nouturu. Vamwe mune mweya wokutsividza, kwoitawo vamwe vari kuti, ...

4 years ago | March 20, 2015

Inzara wakarimaka iyi?

KUNYANGE zvazvo yave garoziva kuti mwaka iri kusanduka gore rimwe nerimwe, zvegore rino zvange zvisina kutarisirwa. Wese ...

4 years ago | March 13, 2015

Kubayana zvaita sei?

MAKOROKOTO kumadzimai navanasikana pasi rose vakapembera nokucherechedza zuva reInternational Women’s Day musi wa8 Kurume.

4 years ago | December 18, 2014

Mutsvairo kana wotsvaira, unotsvaira

MUMUSHA makauya mwenga. Haadi kuona kana chinonzi marara kana tsvina. Abata mutsvairo wake, hapana paanosiya. Kana ...

4 years ago | December 13, 2014

Pafa munhu hapashaikwi muroyi!

AFIRWA haatariswi kumeso, uyewo pese pafa munhu hapashaikwi muroi. Izvi ndizvo zviri kubuda pahurongwa huri kuitwa ...

5 years ago | June 21, 2014

Chawawana idya nehama!

MAZISO nenzeve zviri kunyika yeBrazil kumitambo yeWorld Cup. Iyo iya Brazil yakangoshamisa vanhu timu yavo payakatambawo ...