Blogs

2 months ago | January 25, 2019

Mabasa eruchiva

Munyaradzi  Gunduza BURITSA kusawirirana kwakasiyana-siyana kunokonzerwa neruchiva kubva mumutambo Kereke Inofa. [25]

Vakuru vezvikoro voyambirwa

Daphne Machiri MUKURU wezvedzidzo kudunhu reManicaland, VaEdward Shumba, vanoyambira vakuru vezvikoro vari kuita huwori ...

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

— ZIVA —

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti nhire (springhare).

2 months ago | January 11, 2019

Zvototarisira muna 2019

Ticha danga TICHINOVHARA zvikoro kotoro yakapfuura, takaimba rwiyo tichionekana nevarairidzi vemugwaro rechitanhatu ...

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

Zviito zvevatambi

Munyaradzi  Gunduza SARUDZA vatambi vashanu vari muna Kereke Inofa ugoratidza zvinoitwa nemumwe nemumwe wavo ...

ZIVA

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti saka. Hedzinoi dzimwe dzemhinduro dzakabva kuvamwe vaverengi: Saka – Mai ...

Mashiripiti mungano

Munyaradzi Gunduza ZVIKONZERO zvekushandiswa kwemashiripiti mungano

Tsumo nemadimikira namukanya

Mhinduro yesvondo rapera: Chatiza gumbo, musoro waona. Kuti munhu uite chimwe chinhu, pane chaunenge waona chikakonzera ...

3 months ago | January 4, 2019

Zvinoitwa nevatambi

Munyaradzi Gunduza NDEZVIPI zvinoitwa nevatambi vanotevera zvinoita kuti mutambo Kereke Inofa ufambire mberi? (a) Gift ...

ziva

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti gurokuro. Vamwe vanoti bukumuro kana kuti humbu – goiter pachiRungu.

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

Hapana chekumirira apa

Ticha Danga ZVIPO zvakaita kudirwa munguva yeKisismusi uye mbatya itsva dzikapfekwa haikona zvekutamba. Iyo mimhanzi ...

Tsumo nemadimikira namukanya

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti gurokuro. Vamwe vanoti bukumuro kana kuti humbu – goiter pachiRungu.

3 months ago | December 28, 2018

Tishamwaridzane

MAKADII henyu veKwayedza? Iiii ndinokutendai nechirongwa chenyu, ndiri kufara ndakamuwana wangu saka kune vese vari ...

ZIVA

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti man’a. Hedzinoi dzimwe dzemhinduro dzakabva kuvamwe vaverengi:

Zvawakawana ndizvo zvatovepo

Ticha Danga KUMIRIRA kwatakanga takaita kuya kwasvika kwamvura yacheka makumbo. Goho redu rakabuda zvekuti mumasvondo ...

Zvidzidzo zveupenyu

NYORA zvidzidzo zvishanu zveupenyu zvawakawana mumutambo Kereke Inofa uchitsigira nezvinoitika mumutambo uyu. [25]