Blogs

2 months ago | February 22, 2019

Hudzamu hwenzwisiso

Ticha Danga KOTORO ino yatosvika musvondo rechinomwe zvotoreva kuti tasarirwa nekotoro imwe chete kuti tipinde munguva ...

ziva

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti musinga.

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

Zvidavado mumutambo

Munyaradzi Gunduza Zvidavado zvinoshandiswa pakunyora mutambo uyu:

2 months ago | February 15, 2019

Makwikwi eDstv: 4 vakatsvunha

Tandayi Motsi VANA vechikoro vana vemuHarare nekwaMutare vakakunda mumakwikwi enyika yose ekunyora rondedzero ...

Cindy inhubu

Munyaradzi Gunduza HUNHUBU hunoitwa naCindy hunoita kuti ave mukadzi anoshoreka.

Ziva

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti dora.

Musoro webhuku

Munyaradzi Gunduza KUPINDIRANA kwemusoro webhuku nerungano:

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

3 months ago | January 25, 2019

Mabasa eruchiva

Munyaradzi  Gunduza BURITSA kusawirirana kwakasiyana-siyana kunokonzerwa neruchiva kubva mumutambo Kereke Inofa. [25]

Vakuru vezvikoro voyambirwa

Daphne Machiri MUKURU wezvedzidzo kudunhu reManicaland, VaEdward Shumba, vanoyambira vakuru vezvikoro vari kuita huwori ...

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

— ZIVA —

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti nhire (springhare).

3 months ago | January 11, 2019

Zvototarisira muna 2019

Ticha danga TICHINOVHARA zvikoro kotoro yakapfuura, takaimba rwiyo tichionekana nevarairidzi vemugwaro rechitanhatu ...

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

Zviito zvevatambi

Munyaradzi  Gunduza SARUDZA vatambi vashanu vari muna Kereke Inofa ugoratidza zvinoitwa nemumwe nemumwe wavo ...

ZIVA

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti saka. Hedzinoi dzimwe dzemhinduro dzakabva kuvamwe vaverengi: Saka – Mai ...

Mashiripiti mungano

Munyaradzi Gunduza ZVIKONZERO zvekushandiswa kwemashiripiti mungano