Guva raDiva Mafunga rakafukunurwa

16 Aug, 2023 - 09:08 0 Views
Guva raDiva Mafunga rakafukunurwa Diva Mafunga

Kwayedza

Kingstone Mapupu

MUNYAYA inokahadzisa zvakanyanya, guva remuimbi wechitendero aiva nemukurumbira – Diva Mafunga – rinonzi rakawanikwa rakafukunurwa uye pamusoro paro pachiratidza kuti “pakatambira vanhu” nguva pfupi yadarika.

Diva akanovigirwa kumusha kwake kwaMambo Chiswiti, kuMt Darwin.

Diva, uyo akafa ava nemakore 53 okuberekwa, aibva kwaSabhuku Charowa Chisodza uye akashaika nemusi wa4 Chikunguru mutsaona yemumugwagwa pakati peKwekwe neKadoma.

Mushure mekuvigwa kumakuva ari panzvimbo yeChisodza, vehukama vanoti rechimangwana racho guva raDiva rakazowanikwa rakacherwa gomba rakadzika nechekumusoro uye pamusoro paro pachiratidza kuti pakambogarwa nemunhu, ivhu rakawondomoka, rimwe racho ndokutorwa.

VaMalvin Mafunga (69), vanova mukoma waDiva, vanotsinhira nyaya yekufunurwa kweguva remunin’ina wavo vachiti vakazviona rechimangwana racho mushure mekumuviga apo vakadzokera kunoona kuchidza.

Guva raDiva Mafunga iro rinonzi rakafukunurwa

“Munin’ina wangu akafa netsaona tikazouya nemutumbi wake kuno kumusha tikauviga kumakuva edu kunonzi kunaChisodza pedyo nerwizi Chisodza. Rechimangwana racho, takazomukira kuguva sezvinodiwa patsika dzechivanhu kunotarisa, tikawana guva rakacherwa gomba rakadzika nechekumusoro.

“Pamusoro peguva pairatidza kuti paiva pakatsikwa-tsikwa nekugarwa nemunhu, rimwe ivhu rikadhirikira pasi rimwe rikaendwa naro. Hatizive kuti izvi zvakaitwa nevaroyi here kana kuti ndiyani,” vanodaro VaMalvin Mafunga.

Vanoti kufukunurwa kwakaitwa guva iri kwakasiya mhuri yavo iine kutya kwakanyanya sezvo vasingazive chinangwa chazvakaitirwa.

Nyaya iyi, vanodaro VaMalvin Mafunga, vakaisvitsa kwasabhuku wavo, zvisinei kuti havana kuzokwanisa kuenda kwaMambo Chiswiti nekunomhan’ara kumapurisa.

VaMalvin Mafunga

“Pane mashoko atinonzwa achibva muruzhinji ekuti bhokisi raDiva rakawanikwa riri kunze uye musina chitunha, achinzi akadyiwa nevaroyi. Asi isu zvakadaro hatizvizive nekuti takangowana pakacherwa chete pamusoro peguva pachiratidza kuti pakagarwa nemunhu ivhu rikawondomokera pasi, rimwe rikatakurwa.

“Vamwewo vanoti mutumbi wake wakabiwa ukaendwa nawo kun’anga dzekuMozambique asi isu hatina humbowo nazvo,” vanodaro.

Vanoti havana kuwana mukana wekutarisa kuti vaone kuti bhokisi rakavigiswa munin’ina wavo kana kuti iwo mutumbi wacho uchirimo here muguva.

“Tichifungira, tinoti dzimwe nguva izvi zvakaitwa nevanhu vakauraya Diva senzira yekutsipika mweya wake kana kuti varoyi. Hatisati tafamba kuti tinobvunzira kuti chii chakaitika sezvo vamwe vehukama vakanga vaparara, kusanganisira vanatezvara vedu kwakaroora Diva, uyewo vana vake vakanga vaendawo tichangopedza kumuviga. Kunze kwaizvozvo, mukoma wedu Steady Mafunga ari kurwara nekudaro tinofunga kuti tinozofamba patichaungana tichigova nhumbi dzake.”

VaMalvin Mafunga vanoti vane mibvunzo yakawanda nemafiro emunin’ina wavo, kubva kutsaona yacho kuchizotiwo kufukunurwa kweguva rake.

VaDenias Mafunga (53), avo vanova munyambiri waDiva, vanotsinhirawo nyaya yekufukunurwa kweguva iri.

VaDenias Mafunga

“Hatizive kuti varoyi here kana kuti vanhu vaitsipika mweya wake nekuti pane zvakawanda zvatisina kunzwisisa kunyangwe tsaona yacho, tinongoti Mwari ndivo vanoziva,” vanodaro Denias Mafunga.

Vanoti Diva akatanga kuona mashura mumba make paakashanyira kumusha achida kupurisa mapfunde ake apo anonzi akaona zigurwe hombe mumba achitsvaira iro rakachema kwenguva refu rakamutarisa pasina kumutya.

VaDenias Mafunga vachiratidza masaga emapfunde akarimwa naDiva

“Gurwe iri raakati raishamisa, akazoritsvairira kunze kwemba. Nguva ino yechirimo hakuna makurwe asi iye akariona. Pakarepo anoti akazoona zongororo hombe zvakare raakatsvairira panze uye nguva ino hakuna mazongororo.

“Paakabva kuno, ndipo paakanosangana netsaona iyi, tamuviga guva rakazofukunurwa,” vanodaro VaDenias Mafunga.

Vanoti chiitiko chekufukunurwa kweguva ichi ndechekutanga munzvimbo yavo.

“Mudzimai waDiva, Eustina, ndiye akatanga kufa mugore ra2020 nekudaro vana vasara vari nherera,” vanodaro VaDenias Mafunga.

Mai Winnie Tope Mafunga (77), vanove muramu waDiva, vanoti inyaya iri pachena kuti kufukunurwa kweguva rababamudiki wavo kune chekuita nemabasa akaipa.

Mai Winnie Tope Mafunga

“Mutumbi wababamudiki wavigwa, takazongonzwa kuti guva rafukunurwa. Kubva pakafa mudzimai wake, murume uyu akapedza makore matatu asina kumbotsika kuno kumusha kusvikira ipapa paakazodzoka achisvikorima mapfunde. Tinoti akaberekeswa, kudai zvake asina kuzodzoka kuno kumusha pamwe angadai ari mupenyu,” vanodaro Mai Winnie Tope Mafunga.

Mai Nezia Mafunga (63) vanove amaiguru zvakare vaDiva vanoti zvakaitika mumusha mavo zvinoshamisa uye zvinoda kuti vanhu vafambe.

Mai Violla Mudeka (50) mudzimai waVaDenias vanoti chishamiso chakaitika chekufukunurwa kweguva raDiva.

“Diva akauya akarima mapfunde zvaasina kumbobvira akaita ndokuwana tani nemamwe anoraudza, tisingazive kuti kuoneka. Kana pane zvakaitika acharwa ega,” vanodaro Mai Mudeka.

Vanhu vane chitsama vakaita hurukuro neKwayedza kwaSabhuku Charowa Chisodza vanoti vaibatsirwa naDiva kubvira pakuendeswa kwevana kuchikoro nekutengerwa mbatya nezvimwe.

Imba yakavakirwa Mai Winnie Tope Mafunga naDiva Mafunga – Mifananidzo naKingstone Mapupu

Mai Winnie Tope Mafunga vabuda pachena kuti vakavakirwawo imba ine dzimba mbiri naDiva.

Share This:

Sponsored Links

We value your opinion! Take a moment to complete our survey