Kudetemba nezvidavado

10 Aug, 2018 - 00:08 0 Views

Kwayedza

Munyaradzi Gunduza

  1. UCHISHANDISA nhetembo dzemadzinza, buritsa padzinodetembwa nezvidavado zvinoshandiswa madziri. [25]

Kutenda muzukuru hombarume auya nenyama mudetembo, Kutenda muzukuru — Humba.

Kutenda basa remumagudza — zvirevereve zvinoitwa nevarume vachitenda vakadzi vavo pabonde, vakadzi vachiitawo madanha kutenda varume pabonde mudetembo, Zvirevereve — Beta.

Kutambira muroora anenge ashanya mumusha nokuti kushanya kuunza mudzimu —mudetembo Kutambira mweni — Gwai.

Kutambira hombarume mudetembo, Kutambira hombarume — Mufakose.

Kuratidza nhoroondo yedzinza mudetembo semabudiro azvo muna, Gumbo Madyirapazhe tinonzwa kuti vanowanikwa Gona, Masakandye, Njanja, Hwiru, mhiri kwaNyazvidzi.

Zvidavado:

Zitadunhurirwa — Zvimbakugara mudetembo, Tembo Mazvimbakupa, kuratidza kunaka kwevaera Tembo.

Dzokororo yezwi “Maita” mudetembo, Tembo Mazvimbakupa panonzi,

“Maita Mazvimbakupa,

Maita Mbizi, maita Zvimbakugova,

Maita Tembo yangu yiyi,” kusimbisa kutenda vaera Tembo neunaku hwavo.

Nhapamazwi mudetembo Madanha – Zvimbakupa panonzi,

“Munoti, ‘Gushe musuva,

Muriwo ndimi’” kujekesa kutenda murume wake nokumugutsa kwaaita pabonde.

Nhamatidzwa mudetembo, Gumbo Madyirapazhe panonzi, “Kuti vane zhara vaponewo” kusimbisa kupa kana kuti kusanyima kunoita vaera Gumbo.

Chikuwo mudetembo, Madanha – Murehwa panonzi, “Hauone! Zvaitwa nzombe yaTingini” kusimbisa kutenda muera Soko Murehwa nokugona mutambo wepabonde.

Dzokororo yechiratidzi mudetembo, Shumba Nyamuzihwa panonzi, “Maita Bonga rangu riri” nepamwe panonzi, “Chikanda changu chichi” kusimbisa kukosha kwedzinza reShumba Nyamuzihwa.

Cherechedzo: Zvakawanda zvinhu zvinobuda munhetembo dzerudzi urwu. Tsvaga kuti dzimwe dzacho ndedzipi, uye dzinotaura nezvei uchitsigira zvinogutsa. Edzawo kunyurura zvidavado zvinobuda munhetembo idzodzo.

Share This:

Sponsored Links