Magariro aVaShona

16 Aug, 2019 - 00:08 0 Views

Kwayedza

Munyaradzi Gunduza

  1. UCHISHANDISA nhetembo shanu kubva munhetembo dzokurova bembera nedzejikinyira kana mavingu, tsanangura zvaishungurudza VaShona mumagariro avo. [25]

Tinopfuurira mberi nekupedzisa mhinduro yemubvunzo uyo watakatanga svondo rapera pamberi.

Kuparadza kwemakuhwa – mudetembo Amai vomwana batai mwoyo panonzi,

“Ndakakuudza kuti shamwari zhinji dzinoparadza,” nepanonzi, “Guhwa rinoparadza nzanga,” uye panonzi,

“Chingururu akauraya Chaminuka

Napamusana pamakuhwa.”

Unyope/usimbe – mudetembo rinonzi, Unyopi chirwere panonzi,

“Mazuva okugaropimirwa akapera,

Shanda ugodyewo zvamaoko ako,” nepamwe panonzi,

“Iwe shandawo urege kuposhwa navamwe sehangaiwa,” uye panonzi,

“Nyopi yehama ishumba inorura

Kugara nenyopi kugara namatambudziko.”

Rushusho rwavanavamwene kuvaroora vavo – mudetembo, Nhuna dzomuroora, nokuti madzimwene haana ndagona.

Muroora akashanya kwavamwene anonzi kuvinga kudya, akasavamaira onzizve anovasema, panonzi,

“Ndiende kumba kwavo u-uri,

Zvonzi, kuvinga zvokudya,

Ndikaregazve kundovamaira,

Zvonzi muroora anondisema” nepamwe panonzi,

“Handina chandinovapa vakatenda,” uye pamwe panonzi,

“Meso avo anozara ropa kana vachindiona,” kureva kuti vamwene vanotoda kuuraya muroora wavo kuti zvivabve.

Share This:

Sponsored Links