Mhondi dzakafumurwa padare ramambo

01 Jun, 2024 - 11:06 0 Views
Mhondi dzakafumurwa padare ramambo Mambo Mutasa

Kwayedza

Tendai Gukutikwa

MURUME wekuHonde Valley anonzi akabatana neshamwari dzake kuuraya munin’ina wake ndokutora nhengo dzemuviri kuti vashandise nemishonga senzira yekuchekeresa kuti bhizimisi ravo risimukire.

Tendai Mandiyenza ari kupomerwa mhosva yekuuraya Joseph mugore ra2014 achibatsirwa naSarudzai Gadza naMike Muranganwa.

Mashoko anotyisa emhosva iyi akaburitswa mudare raMambo Mutasa nemusi weMugovera wadarika.

Nyaya iyi yakamhan’arwa kwaMambo Mutasa naNoah Mandiyenza achida kuti vanhu vakauraya Joseph vatongwe asi yakazopfuudzwa kumapurisa nekuda kwehudzamu hwayo.

Vatatu ava vanonzi vakahwandira uye vakaponda Joseph zvine utsinye, vasati vacheka nhengo dzemuviri wake vachida kuchekeresa bhizimisi.

Senzira yekuhwandisa humhondi uhu, vatatu ava vanonzi vakakanda chitunha chaJoseph mumugodhi usisashandiswe kuPenhalonga umo vaichera goridhe zvisiri pamutemo.

“Muna 2014, ndakafonerwa naTendai achiti munin’ina wedu Joseph akanga asipo, uye kune mugodhi usiri pamutemo waibuda mweya wainhuwa zvakanyanya nekudaro aifungira kuti ndimo mune mun’inina wedu. Ndakasvika kuPenhalonga, Tendai aitove munzira kuenda kumapurisa kunovaudza kuti aiva nechokwadi chekuti munin’ina wedu ndiye akanga afa uye achiora mugomba imomo. Izvi zvakashamisa mapurisa nevamwe vose.

“Ndinoyeuka kuti mumwe mupurisa akamuudza kuti matauriro aaiita aigona kuratidza kuti aiziva zvakanga zvaitika kuna Joseph,” anodaro Noah.

Anoti zvichitevera kuwanikwa kwemutumbi wemunin’ina wake wainge waora mumugodhi uyu, Tendai akaramba kuvaperekedza kumochari.

“Akaramba kuenda nesu kumochari. Kunyangwe pamariro, haana kuita kana chinhu, achiita sokunge akanga ari muenzi. Munhu wose akatanga kunyumwa nemaitiro ake.

“Mugore ra2022, mumwe muzukuru wedu, Mike Muranganwa, uyo aivawo navo kuPenhalonga, akaudza mudzimai waJoseph kuti aiziva zvakanga zvaitika kumurume wake. Akabuda pachena kuti Tendai neshamwari dzake vakamuuraya vachida kumuchekeresa,” anodaro Noah.

Muranganwa haana kuenda kudare iri, akanyangarika pamba pake nemhuri yake nezuro wacho, mushure mekunge apihwa masamanisi ekuti ape huchapupu hwaanonzi akataurira chirikadzi yemushakabvu.

Sabhuku wemusha uyu, VaFarai Duri, avo vakatsinhirawo, vanoti vakanzwa Muranganwa achipomera Tendai neshamwari dzake mhosva yekuuraya Joseph.

“Patamuka nhasi taudzwa kuti Muranganwa nemhuri yake vaenda kare. Havana kuudza munhu nezverwendo rwavo, uye isu tiri kufungidzira kuti aivewo ane ruoko mumhondi uhu. Anogona kunge akareurura nekuti mweya wemushakabvu waimunetsa, sezvazviri kune vamwe vatatu,” vanodaro Sabhuku Duri.

Tendai akaramba mhosva yaari kupomerwa iyi achiti hapana chaanoziva.

“Kutaura chokwadi handisi kunzwisisa kuti sei vemhuri yangu vachiramba vachindipomera mhosva yekuuraya munin’ina wangu. Zvese zvandakavaudza ndizvo zvakaitika. Ndiwo mashoko andakapa kumapurisa kare ikako, uye kunyange pashure pokuferefetwa takaonekwa kuti hatina mhosva. Ko zvino Muranganwa anopindira papi uye achinyepa, otiita vapari vemhosva?

Zvakare handisi kuona chikonzero chekuti ndingade kuti munin’ina wangu chaiye afe,” anodaro.

Mumwe ari kufungidzirwa kuti ane chekuita nekupondwa kwaJoseph, Gadza anotiwo dai Murangwanwa akataura chokwadi, angadai akauya kudare kuzovaroverera.

“Ari kungotamba nepfungwa dzenyu. Kana aitaura chokwadi handione kuti aizotiza asina kuudza dare kuti chii chaizvo chakaitika. Ane daka nesu, uye aifunga kuti kutinyepera kunoperera ipapo. Aisaziva kuti zvichaperera kumatare edzimhosva saka ndinotenda kuti paanezenge aripo, dare richatonga nyaya iyi,” anodaro.

Nyaya iyi yakakabva yazokwidza mutanda apo imwe n’anga yaive padare iri, iyo isina kuda kudomwa nezita, yakati Gadza akambouya kwairi achida kuti idzivise kuti nyaya iyi isamutsiridzwe.

“Kana asina ruoko pazviri, sei akauya kwandiri achitsvaga rubatsiro rwekuti ‘ndinyararidze’ vose vaida kumuendesa kudare rino. Murume uyu ndaisamuziva kusvikira paakazonditsvaga. Ndinofunga kuti Muranganwa akatyisidzirwawo nevarume ava ndokusaka nhasi asiri pano,” inodaro n’anga iyi.

Mambo Mutasa vakapfuudza nyaya iyi kumapurisa.

“Kunyangwe wakawanikwa usina mhosva kare, ndinofunga kuti imhaka yekuti pakange pasina vafakazi, asi iye zvino Muranganwa abuda pachena, nyaya iyi inofanirwa kudzoserwa kumapurisa kuti iongororwe,” vanodaro.

Share This:

Sponsored Links

We value your opinion! Take a moment to complete our survey