Mumhuri munofiwa muna‘March’ wega-wega

14 May, 2024 - 16:05 0 Views
Mumhuri munofiwa muna‘March’ wega-wega Mambo Mutasa

Kwayedza

Tendai Gukutikwa

MHURI inogara kuHonde Valley, kudunhu reManicaland, yava hudanzu hudanzu kupatsanurana kuita zvikwata zviviri zvichitevera mashiripiti ari kuitika mumusha mavo umo mune chiga chekuti munotofiwa bedzi mumwedzi waKurume wega-wega kubvira makore 14 apfuura.

Vemhuri iyi vave kutya mwedzi waKurume sezvo vachiziva kuti pakati pavo pane anotofa.

Nguva pfupi yadarika vemhuri iyi vakanopotera kwaMambo Mutasa kuti vabatsirwe.

Vemhuri yekwaKanjanda vari kupomera baba vavo nyaya dzehuroyi vachiti vane chekuita nekufa kuri kuita vanhu.

Chikwata chiri kutsigrwa naAbisha Kanjanda chiri kupomera James Kanjanda nechikwata chakewo mhosva yekukonzera kufa kwevanhu vemhuri iyi kubva munaKurume 2010.

Vechikwata ichi vanonzi havaende kune dzimwe nhamo dzinoitika mumhuri iyi.

Asi nerimwe divi, James nechikwata chake vari kupomerawo Abisha kuti ndiye ari kukonzera kufa kwevanhu mumhuri iyi.

Vemhuri iyi vari kuda kuti Mambo Mutasa vapindire munyaya iyi kuitira kuti igadziriswe dzinza ravo risati ratswairwa.

Mumashoko ake mudare raMambo Mutasa nguva pfupi yadarika, Abisha anoti vemhuri yavo vanofungiraa kuti James ndiye ari kukonzera ndufu dziri kuitika.

Abisha anoti chakaita kuti vafungidzire kuti James nechikwata chake ndivo vari kukonzera kufa mumhuri iyi inyaya yekusaenda kwavanoita kunhamo dzehama dzinoitika mumusha mavo.

Izvi, Abisha anodaro, vari kuzviita kunyangwe James ari iye baba vemhuri.

“Rufu rwekupedzisira rwakaitika nemusi wa14 Kurume, 2024 apo hanzvadzi yedu yakafa kuma8 mangwanani. James nevanomutsigira havana kuenda kurufu urwu zvisinei nekuti vanogara padyo nepaive nenhamo zvekuti vaitonzwa vanhu vachichema. Imba yemushakabvu iri chinhambwe chemamita 100 kubva pane yake asi haana kuuya kumariro.

“Nhume yakatumwa kunomuzivisa nezverufu urwu sababa vemhuri asi haana kuuya.

“Ndakazoenda kumba kwake ndichinomuzivisa kuma11 dzemangwanani ndikatozorohwa nehana ndawana akarara. Ndakamubvunza kuti akanga asina kuzvinzwa here kuti mumhuri mafiwa, akapindura kuti ainge aziviswa. Akandiudza kuti aizoenda kumariro acho gare-gare, asi haana kuzombotsika ikoko.

“Aifanirwa kuvapowo pakutemwa kwerukarwa nekucherwa kweguva uye achimira sababa asi akaramba.

“Izvi ndizvo zvaagara achiita nguva dzose panofiwa. Anosarudza kusaenda dzimwe nguva kumariro emumhuri,” anodaro.

Abisha anoti zvakaitwa naJames zvakavamanikidza kuti vafungire kuti ane chekuita nekufa kwemumhuri kusina tsanangudzo.

Anoti vakabvunzira kun’anga vakaudzwa kuti James akasiirwa pfuma yenhaka yekuromba izvo zvave kukanganisa mhuri.

“Takaudzwa nen’anga kuti baba vaJames vaive nehurombwa hwekusimudzira upfumi izvo zvakapihwa James senhaka. Mishonga iyi iri kukonzera nyonganyonga nekuuraya vanhu mumhuri. Vanhu vari kufa senhunzi mumhuri.

“Takawana zvitende, bakatwa hombe, jira reretso netsvimbo murwizi izvo zvinonzi zvaiva zvaJames. N’anga ndiyo yakatibatsira kuti tiwane midziyo iyi,” anodaro Abisha.

Paakabvunzwa kuti sei asina kuenda kumariro ehanzvadzi yake, James anoti pane ropa rakaipa pakati pake nemhuri yaAbisha.

James anopomera Abisha mhosva yekugamuchira nhaka yehurombwa pamwe chete nevakadzi vadiki vababa vake vakashaya.

“Abisha aive muzukuru wababa vangu wavainyanya kufarira. Baba vangu vaivada kudarika isu vana vavo vekubereka. Mhuri yese inoziva kuti baba vangu vaive nepfuma yaisimbiswa nemishonga inova yakatorwa senhaka naAbisha pakashaya baba vangu. Izvi zvinodaro nekuti baba vangu vaimuda zvekusvika pakumupa madzimai avo madiki ese vasati vafa.

“Abisha akagara nhaka zvese zvakabva kuna baba vangu zvisinei nekuti ini ndaive mwana wavo wekubereka. Baba vangu vaizondipa mishonga yepfuma sei ivo vakapa imwe pfuma yavo inokosha kumuzukuru wavo wavaida zvikuru, Abisha?” anodaro James.

Hanzvadzi yaJames, Elizabeth Kanjanda, anobvumirana nemashoko aya achiti chakavanzika chiri pachena kuti Abisha akagara nhaka yeupfumi husiri hwake.

Mambo Mutasa vanoti nyaya iyi ichaenderera mberi nekutongwa mumazuva mashoma anotevera mushure mekuitwa kweongororo.

Vemhuri iyi vanoti vakambobvunzira kuvanhu vezvemweya vaviri avo vakataura zvakasiyana zvikaita kuti vanyanye kupesana.

Mumwe wevanhu vezvemweya ava anonzi akanongedza Abisha achiti ndiye honzeri yematambudziko ari kusangana nemhuri iyi asi mumwe wacho akanongedzerawo James achiti ndiye akaromba.

Share This:

Sponsored Links

We value your opinion! Take a moment to complete our survey