O-LEVEL — MANYAMBIRI: Madingindira arimo

01 Mar, 2019 - 00:03 0 Views

Kwayedza

Munyaradzi Gunduza
CHINONZI dingindira ipfungwa huru dzinenge dzichibuda murungano. Kazhinji rungano rwunofamba kuburikidza nemadingindira anenge akarongwa nemunyori. Madingindira aya ndiwo anoita kuti tikabvunzwa kuti rungano rwuri pamusoro pei tinokwanisa kutaura zvarwuri pasina kana kukakama.

Madingindira anowanikwa pamhando mbiri; makuru nemadiki. Makuru ndiwo anenge achinyanya kubuda murungano kubva kumavambo kusvika kumagumo. Zvino tichatarisa mamwe emadingidira anobuda muna Manyambiri. Muna Manyambiri munobuda dingindira rekukoshesa midzimu.

Tinona kuti munyika yaMambo Njeremavhu midzimu yaikosheswa zvikuru. Mindya anobvunzwa nezvekuzvarwa kwemapatya uye zvaanotaura zvekuti achengetwe asi asazoroorwa namambo zvinotevedzerwa. Zvimwe chete zvinobuda mambo pavanoshevedzwa naMindya vachiudzwa kuti vadzinge Paida mumusha mavo nekuti yaive Ngozi.

Dingindira rekuzvarira vana. Tinoona kuti pakati paPaida naPaido pane mumwe chete akanga azvarirwa kuimba youmambo zvinove zvinoita kuti mapatya aya asauraiwe. Hukama hwese hwakazovepo pakati paRufuse naMambo Njeremavhu hwakanga hwasimbiswa nekuda kwetsika yekuzvarira yakanga ichitevedzwa pasichigare. Zvinoonekwawo zvakare kuti tsika yekuzvarira vana yakanga ichikonzera kunetsana mukugarisana kwevanhu.

Tinopedzisa mamwe madingindira makuru anobuda muna Manyambiri svondo rinotevera.

Share This:

Sponsored Links