Oita nhoko sembudzi

28 May, 2024 - 14:05 0 Views
Oita nhoko sembudzi VaAlois Mhembere

Kwayedza

Kingstone Mapupu

MURUME anogara kuOverspill, kuEpworth – asi kumusha achibva kwaRota, kwaMambo Mangwende, kwaMurehwa – anoti ari kuita tsvina seinoitwa nezvipfuyo yakaita sendove yemombe, nhoko dzembudzi kana dzehwai nemadhongi kana mabhiza.

VaAlois Mhembere (51) vanoti dambudziko iri rakatanga vari kumusha husiku apo vakarohwa nechinhu chavasina kuona mugore ra2018.

“Ndakarohwa kudivi rekuruboshwe redumbu rangu husiku ndirere nechinhu chandisina kuona. Ipapo mudumbu makabva matanga kurwadza uyewo nyama yangu yose inotamba-tamba zvekutozunguzika zvose nembatya dzandinenge ndakapfeka,” vanodaro VaMhembere.

Vanoti kubva ipapo, vakatanga kurwara zvakanyanya uye ndokuzotanga kuita tsvina yemhuka mugore ra2021 kusvika zvino.

“Takatanga kufamba navadzimai vangu, Evelyn Mafios (40), tichitsvaga kuti ndibatsirikane asi hapana chakabuda. Takaenda kun’anga nemaporofita uyewo kuzvipatara pasina chakabuda,” vanodaro VaMhembere.

Nhoko

Murume uyu anoti hapana pasingarwadze pamuviri wake kubvira mudumbu, makumbo, maoko nemusana.

“Ndikaita tsvina iyi mukaitora mukaifananidza neyembudzi, hwai, madhongi nemabhiza kana kuti neyemombe hazvina musiyano. Kuroiwa kuri pachena.

“Handina kuba sezvinofungirwa nevamwe kuti ndakaba zvipfuyo zvevanhu zvinosanganisira mbudzi, hwai, madhongi, mabhiza kana mombe. Ndiri munamati chaiye anoenda kuchechi kunyangwe mazuva ano ndichitadza kuenda nekuda kwehurwere.”

VaMhembere vanoti tsvina yavanoita iyi hairwadze kana kuva neropa uye havana dambudziko pakudya.

“Ndapedza mari kuenda kudzin’anga nemaporofita, ndakatengesa mombe dzose mudanga. Ndaimboita mabasa emaoko asi handichagona nekurwara. Mhuri yangu yava kuziya nenzara, vamwe vana vangu vanoenda kuchikoro, kuno kuEpworth ndinoroja kamuri imwe chete uyewo ndine tuckshop yandinorenda. Upenyu hwandiomera,” vanodaro.

Vanoti hama dzaimbovabatsira nemari yekunorapwa asi zvino vanetawo.

“Ndakaitwa ongororo nezvipatara zvakasiyana kubva kuParirenyatwa, Karanda, Arundel nekumwe pasina chakawanikwa. Maporofita nen’anga vakaedza nevamwe vane mukurumbira asi hapana chasanduka,” vanodaro VaMhembere.

Vanoti kune vemweya kwavanoenda vanonzi vakaroyiwa vakaiswa zvikwambo nezvitsinga mumuviri wavo.

“Ndakambenge ndava kuita basa rekutengesa kunaFourth Street, muguta reHarare, ndikazorega nekurwara uku. Ndinotenda mudzimai wangu nekumira neni nekuti dai vari vamwe angadai akanditiza,” vanodaro.

Kwayedza yakaratidzwa matsamba ekumachiremba ekuedza kurapwa kwemurume uyu.

VaMhembere nemudzimai wavo Mai Evelyn Mafios

Mai Mafios vanoti hurwere hwemurume wavo hwavashungurudza zvekuti havasisina pekutangira.

“Baba varwara kwenguva refu, tapedza kutengesa mombe dzose. Izvozvi kumbobva kumusha kutsvaga kuti pamwe kuno kuHarare tinobatsirika, kumusha kwakasara mumwe mwana mukomana mudiki oga. Vanorwara baba zvekupindura maziso sevave kufa.

“Zvavataura ichokwadi kuti vanoita tsvina yenhoko dzembudzi nehwai uyewo imwe seyemadhongi kana mabhiza nendove yemombe. Vanonzi kuroyiwa uye izvo zvekuti vakaba zvipfuyo zvevanhu handizvo, munhu anorarama upenyu hwakatwasanuka,” vanodaro Mai Mafios.

Murume uyu nemudzimai wake vakatombosvika pakuridza mhere pamberi pevatori venhau nekurwadziwa nemararamiro avari kuita.

Kune vanoda kubatsira mhuri iyi vanoridza nhare dzinoti 0713 717 597.

Votaura nezvenyaya ino, Dr Enock Maidah vekuUniversity of Zimbabwe (UZ) vanokurudzira VaMhembere kuramba vachienda kuchipatara vachinoongororwa nekuita zvose zvavanonzi vaite nanachiremba.

N’anga VaGift Muzanenhamo vanoti murume uyu anoda kubatsirwa nekukasika uye zvakakosha kuti ataure chokwadi chezvaakaita mukurarama kwake.

Madzibaba Mateo, VaMateu Mupfumbati (40), vanotiwo VaMhembere vanofanirwa kutaura chokwadi kana vakambobata-bata muupenyu kuitira kuti vakwanise kubatsirika padambudziko ravo.

Share This:

Sponsored Links

We value your opinion! Take a moment to complete our survey