Oroverwa kuramba kudzokerana

21 Jun, 2014 - 18:06 0 Views
Oroverwa kuramba kudzokerana

Kwayedza

COURT1
MUKADZI wekugarozvindikitwa nekutukirirwa nemurume waari kuramba kudzokerana naye zvichitevera kurambana kwavakaita akazopotera kudare. Jane Maziso akamhan’arira Maxwell Tsapi kuHarare Civil Court achiti anzwa nekuteverwa kwaanoenda achirohwa nekutukirirwa.

“Changamire, ndapfidza nekurohwa nemurume uyu. Ndakasiyana naye muna Chivabvu gore rino anditi ndibve ini nehanzvadzi yangu yandaigara nayo. Asi iko zvino ava kupota achinditeverera kwose kwandinoenda.

“Anondirovera kuti ndiri kuramba kudzokerana naye nekuda kwezvakaitika, handizivi kuti zvinoroverwa munhu here. Kana ndimiwo, ndingadzokere kumunhu ari kutondirova achitaura neni zvehasha?” akadaro Maziso.

Tsapi akaramba zvaitaurirwa naMaziso achiti:
“Ini handina kumudzinga pamba asi pandakamuudza kuti tsano zvavakatizirwa hazvichaita kuti tirambe tichigara navo vava kufanira kutanga hwavo upenyu akagumbuka ndokuti kana akabuda ndobudawo.

“Panongova nemwedzi zvinhu izvi zvaitika. Kumutevera kwandinoita ndinenge ndichiti nditaure naye tigadzirise zvinhu iye obva aramba saka topedzisira tava kupopotedzana nekudhonzana, hembe yake ndokubvaruka achida kutiza kwete kuti ndakamurova,” akadaro Tsapi.

Mutongi Barbra Masinire akapa gwaro redziviriro kuna Maziso achiti vataurirane nyaya yekudzokerana murunyararo asi akati hazvaigona kuti dare rirambidze Tsapi kuti amutevere nekuti vachiri mukadzi nemurume zviri pamutemo.

Share This:

Sponsored Links