Vaita 4 ‘days’ vachinamatira chitunha

17 Jun, 2022 - 18:06 0 Views
Vaita 4 ‘days’ vachinamatira chitunha

Kwayedza

Arron Nyamayaro

MHURI inogara mumusha weKuwadzana, muHarare inonzi yakachengeta chitunha chababa vavo mumba kwemazuva mana ichichinamatira kuti vamuke kubva mukufa.

Chitunha chaGarikai Chirongwe chinonzi chakachengetwa mumba nemudzimai wake, Rashiwe Muchapondwa (39), nevana vake vatatu kwemazuva mana vachinamata kuti amuke kubva kuvafi.

Vavakidzani pavakazozivisa mapurisa, mutumbi waGarikai wanga watowora.

Anga ava nemakore 47 paakafa.

Mutumbi uyu wakatorwa ndokunoongororwa uye pawakadzoswa kumba, wakatora nguva isingadarike maminitsi 30 uchibva wapfuudzwa kumarinda eGranville Cemetry kunovigwa.

Muchapondwa anoti chitendero chavo chinoti hakuna chinhu chinonzi rufu uye mushakabvu akanga akadzika midzi mukutenda ikoko.

“Murume wangu akanga akadzika midzi mukutenda kwake, ndizvo zvavaidzidzisa kuchechi kwedu,” anodaro Muchapondwa.

“Akachema-chema nemusoro nemusi weChitatu chadarika tikakoka mumwe wechechi yedu kuti amunyengeterere.

“Ndinotenda kuti akafa pakati pehusiku, zuva rimwe chetero, asi takaramba tichinamata, tisingazive kuti akanga atofa.

“Pakanhuwa zvisingafadzi tikavhura mahwindo ose kusvika neMuvhuro apo mapurisa akazouya kuzobvisa mutumbi uyu.

“Mutumbi waingova muimba yekudyira uye takatozomupinza mune imwe kamuri.

“Akandiyambira pamusoro pekusiya kutenda kwedu uye dambudziko iri rakauya mushure mekunge tabuda muchechi yedu huru tichisangana seungano diki.

“Murume wangu akanditi ndiudze hama dzake kuti mbatya dzake dzinofanira kuvigwa pamwe chete nemutumbi wake.

“Kana izvi zvikasabudirira, hembe dzacho dzinofanirwa kupiswa kuita dota.

“Kereke yedu hatiite nyaradzo saka zvazvatodai tatopedza.

“Handizivi kuti hama dzake dzicharemekedza chido chake here,” anodaro Muchapondwa.

Muzukuru waGarikai, Nelly Chirongwe anoti mushakabvu akadzidziswa nevechechi yake zvekuti hama dzose dzisiri dzechechi yake dzairambidzwa kupinda mumba make.

“Vakuru vekuchechi kwasekuru vangu vakavadzimaidza zvekuti vainge vasingachagamuchiri hama dzavo dzisingaende kuchechi kwavo,” anodaro Nelly.

“Vakaviga vana vavo vaviri hama dzavo dzisipo nekuda kwechitendero chavo.

“Asi nhasi hapana kana mumwe chete wenhengo dzechechi yavo auya kuzovatsigira.

“Vakadzimaidzwa zvekuti masofa ebrown akapendwa nependi chena, chitofu chitema, nezvose zvaiva mumba, zvakapendwa kuita zvichena.

“Mudzimai nevana vaingopfeka zvichena chete nguva dzose, kunze kwekuchikoro, uye ndizvo zvimwe chetewo naiye.

“Iye aipfeka mbatya chena kunyangwe ari kubasa.

“Dzimwe dzidziso dzechechi dzinokanganisa nharaunda zvakanyanya.

“Mweya wake ngauzorore murugare uye munamato wedu ndewekuti mhuri inunurwe kubva mudzidziso yakadai,” anodaro.

Share This:

Sponsored Links