Varume 3 vogara mumapako emuHarare

08 May, 2024 - 11:05 0 Views
Varume 3 vogara mumapako emuHarare Kubva kuruboshwe: Simbarashe Nyika, Kenneth Dziwanyika naTafadzwa Garaiza vari musango kuchikomo cheChilsport chiri kuHighfield, muHarare umo vari kugara Tafadzwa Garaiza - Mifananidzo naCharles Muchakagara

Kwayedza

‘. . . tinomborohwa tichinzi tiri mbavha’

Kingstone Mapupu

VARUME vechidiki vatatu vanoti vasvuurwa nenhamo zvekusvika pakudya nhoko dzezvironda sezvo vashaya pekugara pakadzikama zvikaita kuti vagumisire vanogara kumakomo ari kuHighfield nekuWaterfalls, muHarare.

Tafadzwa Garaiza (24) anobva kuNyautare kwaMambo Saunyama, kuNyanga, Kenneth Dziwanyika (24) wekunzvimbo imwe chete iyi naSimbarashe Nyika (28) wekwaRota, kwaMambo Mangwende, kwaMurehwa, vanoti vave kugara musango mushure mekuomerwa.

Garaiza naDziwanyika ndisekuru nemuzukuru avo vanogara mumapako echikomo cheChilsport, kuHighfield, uyuwo Nyika achigara kumapako ekuchikomo cheMurefu chiri kuWaterfalls padyo nemugwagwa waSimon Mazorodze.

Varume vatatu ava vanowirirana zvakanyanya uye vanoshanyirana kumapako uko vanogara vachitandara nekupanana mazano ekutsvaga mari izvo zvakaita kuti vose vapinde mubasa rekunhonga mapurasitiki vachinotengesa kuti vararame.

Garaiza anoti akabva kumusha achida kutanga basa rekuhodha zvinhu achitengesa apo mari yaaiva nayo yakasvikopera asina bhindauko raatanga ndokumbotsvaga mamwe mabasa kuMbare asi zvikashaya basa.

“Ndakazoona ndisina rimwe zano ndokutanga kugara musango mumapako saizvozvi apo ndiri kugara kuchikomo cheChilsport kuno kuHighfield. Muzukuru wangu Kenneth Dziwanyika akazonditsvaga apo aivawo kuMbare asina chaipo pekugara ndokuuya kuno uyo ndinogara naye muno musango. Tine musososo wepurasitiki watakavaka uye kana mvura ikanaisa, tinopinda mubako kuti tisatote,” anodaro Garaiza.

Anoti baba naamai vake vakasiyana ari mudiki zvikamupa kuti atadze kuenderera mberi nechikoro.

“Amai vangu vakaroorwa nemumwe murume uyewo hapana zvizhinji zvandinotarisira kwavari nekuda kwekuti havana zvakawanda zvekuti vandipewo. Ndinombonovaona amai asi handina chekuvapa. Tinorarama nekunhonga sadza mumabhini nekumwewo kudya uko tinobika patsva mugomo matigere muno,” anodaro Garaiza.

Anoti dambudziko ravo nderekuti kune vamwe vanhu vanoenda kunzvimbo yavanogara vachivatorera zvinhu zvavo vachifunga kuti matsotsi.

“Isu hatiite zvehumbavha sezvinofungwa nevamwe vanhu, tinotodawo kuwaniswa mabasa emaricho kunyange kufudza mombe chaiko kana kune vaye vanopfuya nguruve nezvimwe,” anodaro Garaiza.

Dziwanyika anoti haadi upenyu hwavari kurarama uhwu asi kungoti hapana zvaangazviite.

“Ndakabva kumusha ndichida kuzotsvaga basa ndokusvikotanga kuita mabasa akasiyana kusvikira akazopera. Ndakazotanga kungogara musango ndichitevedza rwizi rwaMukuvisi kusvikira ndakazouya kuno kuna sekuru vangu Garaiza avo vandava kugara navo muno musango. Kumusha tinoda kudzokera asi hatina mari yebhazi,” anodaro Dziwanyika.

Nyika anotiwo akashevedzwa kubva kumusha neimwe hama yake ichiti yaizomutsvagira basa muHarare asi akasvika achiishaya.

“Ndaiita basa rekufudza mombe kumusha apo imwe hama yangu yepedyo yakandishevedza kuti ndizoshanda asi ndasvika kuno kuHarare, ndakamushaya ndokutanga kutsvaga basa ndoga. Ndakashaya basa iri ndokungotanga kumberereka mumigwagwa kusvikira ndazoenda kugomo repedyo negaraji rekwaMurefu uko ndinogara. Handibe sezvinofunga vazhinji,” anodaro Nyika.

Anotiwo pane bako raanohwanda mvura kana kuchinaya uko anobikira nekurara.

“Ndinoita basa rekunhonga zvigubhu nemapurasitiki ndichitengesa asi hazvichapa mari yakawanda sezvo ndichiwana US$1 pazuva. Ndiri kutsvaga basa rose-rose.

“Ndakamborohwa nevamwe vanhu vakanditorera mari nezvigubhu zvandaiva nazvo vachifunga kuti ndiri mbavha,” anodaro Nyika.

Anokumbira hama dzake kuti kana pane anogona kumubatsira auye kuzomutora awanewo chekurarama nacho.

Anoti baba vake, VaLovemore Dziwanyika, vakashaika zvekuti kwangosara amai chete, Mai Dorcas Mazhambe, avo vaanoti vari kumusha.

Varume vatatu ava vanoti havana kumbobvira vakaroora zvisinei nekuti vose vane shungu dzekuzowanawo madzimai.

Vose vanoti vane dambudziko rekusangana nezvikara zvesango zvakaita senyoka nekurumwawo nemarize kunzvimbo dzavari kugara.

Share This:

Sponsored Links

We value your opinion! Take a moment to complete our survey