Denhe Reruzivo

4 days ago | October 11, 2019

Vana vechikoro vobatsirwa

SANGANO remubatanidzwa wemadzimai anobva kumachechi akasiyana muZimbabwe, reDaughters of Virtue (DOV), rinoti vana ...

St Johns Chikwaka yauya nezvitsva

CHIKORO cheSt Johns Chikwaka chiri kuGoromonzi chakaparura mutambo mutsva unoratidza kukosha kwetsika nemagariro ...

2 weeks ago | October 4, 2019

‘Rusarura padzidzo bodo’

ZVIKORO zvinodzidzisa vana vasinganzwi pamwe nevakaremara mitezo svondo rapera zvakacherechedza zuva reInternational ...

Chirongwa choumba matarenda muvana

GURUKOTA redzidzo yepuraimari nesekondari, Professor Paul Mavima, svondo rapera vakanyorerana chibvumirano ...

Zvairwadza vatema

SVONDO rino tinopedzisa mubvunzo watakatanga svondo rapera waiti;

Vatambi vemungano

MHUKA nevanhu ndizvo zvinonyanya kushandiswa navanasarungano sevatambi vemungano. Mhuka dzinoshandiswawo dzakamirira ...

Mazita uye nezvaanoreva

BVUNZO zvarakadai kunyorwa, hazvirevi kuti kudzidza kwapera. Tinotofanirwa kuramba tichiverenga kuti tiwedzere ruzivo.

3 weeks ago | September 27, 2019

Chakamutsa hondo

SVONDO rino tinotanga mumwe mubvunzo unoenderana nebhuku Gona ReChimurenga.

Maumbirwo engano

NGANO dziri muboka reuvaranomwe hwemutaurwa, uye dzakaumbwa nezvikamu zvitatu zvinoti mavambo, pakati uye magumo. Ngano ...

Tsumo nemadimikira namukanya

Kana mbare dzikaita kumusana haukwanise kudziona. Unotongovimba nekuudzwa nevamwe asi nyangwe zvakadaro, haufe ...

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke.

Mazwi anoreva zvakasiyana

MUKUTAURA nekunyora chiShona, tinosangana nemazwi anoreva zvakafanana sekuti mbambaira inogona kunzi mabura kana kuti ...

4 weeks ago | September 20, 2019

UZ yopakura nyanzvi

VADZIDZI vepaUniversity of Zimbabwe (UZ) vari kushandisa hunyanzvi hwavo mukugadzira zvinhu zvinobatsira muupenyu ...

Zvikamu zvenguva zviri muzuva

NEMHAKA yekuti tanga takabata nyaya dzanga dzichienderana nenguva muzvikamu zviviri zvapfuura, zvakangonaka kuti tibva ...

Zvaisangana nevarwi

SVONDO rino tichatanga kuongorora matambudziko anowira varwi vehondo yeChimurenga. Dambudziko chinhu chese chinoitirwa ...

Sarungano ndiani?

SARUNGANO vaiva ambuya kana sekuru vane utsome pamwe neuseza hwenharaunda nemararamiro aitarisirwa mutsika namagariro ...

1 month ago | September 13, 2019

CHISHONA CHAKANAKA

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai ...

Tsumo iyi inoshandisa nyaudzosingwi mbiri. Chipitipiti kufamba kwemunhu kana vanhu vanoramba vachipinda kana kuenda ...

Ziva

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti mbuyamuderere. Vamwe vanoti muputsahari kana kuti mbuyamugogoda.

Mwaka inowanikwa mugore

KANA nguva yekunyora bvunzo yoswedera, mazuva anobva aita kunge ari kumhanyiswa uye mumusoro munoita semusina kana ...