NHAU DZEKUMATARE

2 weeks ago | May 10, 2019

Vokikiritsirana muganhu wemunda

MURUME wekuoneswa pfumvu nemuvakidzani wake uyo waanoti anouya kupurazi kwake nevana vake pose pavanenge vabva ku“Joni” ...

Ochemera mwana waakamborasa

VANHU vaiva mudare vakakahadzika apo mukadzi wekunzi akasiya mwana wake ane makore matatu okuberekwa ari oga pagedhi ...

3 weeks ago | May 3, 2019

‘Akazviruza’ akecha mubhawa

Kingstone Mapupu MURUME anogara papurazi reGoodhope, kuMazowe, akazoigochera pautsi apo akakecha mumwe mukadzi ...

‘Bhudhi vanondirova vakandisunga’

Milcah Nhakura MUMWE mupurisa akaendeswa kudare nehanzvadzi yake achipomerwa kuti anomurova senyoka yapinda mumba apo ...

Vana vondisvipira mate: Baba

Tatenda Shuro MURUME wekuDomboshava anoti vanasikana vake vaviri vari kumushungurudza vachimusvipira kumeso vachiti ...

Akaruma mukadzi mhuno

Milcah Nhakura MURUME wekushungurudzwa neaimbova shamwarikadzi yake akachema-chema mudare achiti akasvika pakumuruma ...

‘Ndinodawo nguva nemurume wangu’

Milcah Nhakura HONDO yekurwira murume pakati panyachide navahosi yakazoperera kudare vahosi vachiti vari kushaiswa nguva ...

Vahosi nanyachide vokikiritsirana murume

Tatenda Shuro VAHOSI nanyachide vose vakademba mudare vachipomerana mhosva yekutorerana murume zvose nemusha. Shilet ...

Onangwa huroyi nemudzimai

Ashley Muchamiri MURUME samusha wekugara achitukirirwa neaimbova mudzimai wake nekupumhwa huroyi pamwe chete nehama ...

4 weeks ago | April 26, 2019

‘Ndakakuti uri muroyi nekuti wakandiruma’

MADZIMAI maviri anogara kuGlen Norah C, muHarare – avo anove vavakidzani – vakakandirana mashoko makobvu nematete mudare ...

Muzukuru odzinga ambuya

VANHU vaive mudare vakakahadzika apo ambuya nemuzukuru vakatsvukisirana maziso vachikakavadzana nekuda kwenyaya yemba ...

‘Daddy ndimi Makabhinya Mwana wedu’

MUDZIMAI wemuHarare — wekunzi haabvire nekuenda kumaraini achifamba kunge “akamedza kabhasikoro” — akazofumura murume ...

‘Kuti usisandide, enda neni kwawakanditora’

MUDZIMAI wekunzi nemurume wake akamupa gupuro asi ari kuramba kudzokera kumusha kwake akashamisika zvikuru achiti haana ...

1 month ago | April 12, 2019

Obira vabereki zvipunu

Ashley Muchamiri MWANAKOMANA ane marambadoro anonzi apedza kutengesa midziyo yemumba yevabereki vake inosanganisira ...

‘Unodanana nemurume washefu’

Tatenda Shuro MUMWE mudzimai akachema-chema mudare achiti murume wake akamudzingisa basa kwaaimboshanda mushure mekunge ...

2 months ago | March 15, 2019

Tete nemuroora vorwa

Ashley Muchamiri TETE nemuroora vakamisidzana mudare vachirwira nzvimbo yekurima uyewo nerimwe divi tete vachipomerwa ...

Akabatsirana neroja kuponda hanzvadzi

Fortunate Gora ari kuCHINHOYI MURUME wekuKadoma anonzi akaponda hanzvadzi yake achibatsirana neroja ravo achimupomera ...

Ndide upore: muporofita

Milcah Nhakura MURUME wekuDomboshava ari kupomera mukoma wake anova muporofita mhosva yekudanana nemudzimai wake mushure ...

‘Mai mwana muri pfambi’

Tatenda Shuro MUKADZi wemuHarare ari kuchema-chema achiti murume wake anomutuka zvinyadzi pane vana vavo uye anouya ...

Mutemo wekumiswa basa

Danai Chirawu MUBEPANHAU reKwayedza remusi wa8 Kurume 2019, takakurukura pamusoro pekodzero dzemumabasa takanyanya ...