NHAU DZEKUMATARE

3 days ago | September 13, 2019

Ofemeswa neroja

ROJA remuHarare rakazvuzvurudzirwa kudare redzimhosva nemuridzi wepamba paraimbogara richinzi riri kumushungurudza ...

1 week ago | September 6, 2019

Akadzika muzukuru banga pahuro

MURUME anogara mubhuku rekwaZhangira, kwaSeke — wekumiswa mudare nemhosva yekubaya muzukuru wake pahuro nebanga uyo ...

‘Rega ndimbokechwa zvangu ini’

VANHU vaive mudare vakakatyamadzwa zvikuru apo mumwe musikana akati ari kurwadziwa nezviri kuitwa nemukadzi muvakidzani ...

‘Handirambwe zvekumhanya’

MUDZIMAI wekuEpworth, muHarare, akaendesa aimbova murume wake kudare redzimhosva achiti haasi kuda kuti amurambe uye ...

Ofemeswa neaimbove mushandi wake

MUMWE muzvinhabhizimisi wemuHarare anoti ashaiswa rugare neaimbove mushandi wake uyo waanoti ari kuuya kukambani kwake ...

3 weeks ago | August 23, 2019

‘Mukadzi wangu akadhakwa anondirova’

MURUME wemuHarare anoti ari kuoneswa ndondo nekuzvambaradzwa nemudzimai wake uyo ane marambadoro.

Akaponda amai vake, ndokupisa chitunha

MURUME wekuHurungwe — uyo anofungidzirwa kuti murwere wepfungwa — anonzi akatema amai vake nechidhinha, ndokuzovarova ...

Akazviuraya aita tsaona 3

MURUME wekuSt Mary’s, kuChitungwiza, anonzi akafa nekuzvipfura nepfuti mumusoro mushure mekushungurudzika kwakanyanya ...

4 weeks ago | August 20, 2019

Kana zvamubata anoputsa midziyo

MUMWE mudzimai akadunura mudare achiti murume wake ane hasha dzinenge dzehwiza inozvidambura makumbo kana yashatirwa ...

‘Muroora siya zvemushabhini’

VAMWENE vakazomhan'arira muroora wavo kudare vachiti haagone kuchengeta mwana wake zvakanaka uye akambomutiza akamusiya ...

‘Mukadzi wangu imbavha yemakoko’

MUDZIMAI wekuendesa murume wake kudare redzimhosva akazoshaya pekupinda nekunyara apo akafumurwa kuti imbavha yemakoko ...

1 month ago | August 16, 2019

Hanzvadzi dzopumhana huroyi

HANZVADZIKOMANA nehanzvadzisikana vakamisidzana mudare redzimhosva vachipumhana huroyi hune chekuita nekushandisirana ...

2 months ago | August 2, 2019

‘Ndibvire kumhepo, ndava nemumwe’

MUDZIMAI wekuEpworth anoti haazi kudya rinopisa nekuda kweaimbove murume wake uyo ari kugara achimutukirira achiti ...

Kusayanana kweMarriage Bill

SANGANO reZimbabwe Women Lawyers Association ndiro rakanga riri pamberi mukurwira kuti mitemo yewanano inge ...

2 months ago | August 1, 2019

‘Mukomana oti anoda kundidya’

MUSIKANA anoshandira kuRainbow Towers, muHarare, anoti ari kuoneswa ndondo neaimbova mukomana wake uyo waanoti ane ...

Mukuwasha akarohwa natezvara

MUKAWASHA wekuenda kumba kwevabereki vemudzimai wake achida kunomupa gupuro akazobviswa chiri kumeso apo akarikitwa ...

2 months ago | July 26, 2019

Doro rekukumbira rovaparira

MUZVINHABHIZIMISI wekuHighfield, muHarare, akaendesa vakomana vaviri kudare redzimhosva achiti vanoshungurudza ...

Mukuru wechechi otongwa nechibharo

MADZIBABA weimwe chechi yekuChitungwiza akakandwa mujeri nemhosva yekuda kubata chibharo musikana ane makore 18 ...

‘Haugone kuchengeta mhuri’

MUDZIMAI anogara kuHopley, muHarare, akaendesa murume wake kudare redzimhosva achida $1 500 yekuriritira vana vavo vatatu.

Kubata-bata mukadzi pabasa kwamuparira

MURUME wekwaSeke —wekubata-bata magadziko emukadzi waanoshanda naye achimutyisidzira kuti aizoparadza wanano yake — ...