Kuziva mbuya huudzwa

7 years ago | September 23, 2016

Vakabudirira vanozvifambisa sei?

UROMBO huroyi! Hapana munhu anohuda. Tikabvunza wese munhu anoshaya, kana kuti anonzi murombo, tinonzwa achitaura kuti ...

Chii chiri kuitika kwandiri?

BVUNZA KWAYEDZA NASEKURU MUTANGA MUBVUNZO: MHINDURO:Sekuru, ini ndatambura nekurota ndichishinha mumachira nemurume, ...

Midziyo yose hutu na‘madam’

Tafadzwa Mutsotso SAMUSHA vekuti vakatorerwa midziyo yose nemukadzi wavo ndokuenda nayo kumusha kwake vakachema-chema ...

8 years ago | August 12, 2016

Rungano rwaMai Mubhokisi

PANE nyaya yaMai Mubhokisi yatakakura tichinzwa, nyaya yokuti patakazovhurika pfungwa takafunga kuti yakataurwa ichida ...

8 years ago | July 29, 2016

Zvandinoita izvi pane chakanaka?

Bvunza Kwayedza naSekuru Mutanga MUBVUNZO: MHINDURO:Sekuru, ndiri mukomana ane makore 19 okuberekwa. Ndine dambudziko ...

8 years ago | July 15, 2016

Zvisasa rudzii zvakadaro?

MUBVUNZO: Nhai Sekuru, ndakangomera zvimapundu pasikarudzi zvakaita sechisasa. Ndakambobvunza umwe munhu akati, pane ...

8 years ago | July 8, 2016

Handiwe bedzi une kodzero

NYIKA imwe neimwe pasi rose ine mutemo unonzi ndiwo mutemo wapamusoro-soro, rinove bumbiro romutemo. Kana Zimbabwe inawo ...

Dombo rinoiswa paguva rinorevei?

MUNONZWA zvichitaurwa, vamwe makazviita mumhuri dzenyu; munozvionawo mumapepanhau vanhu vachishambadza, kana kungoona ...

8 years ago | July 1, 2016

Ndinorota ndiine murume

Bvunza Kwayedza naSekuru Mutanga MUBVUNZO:NEKUZIVA kuwanda kwematambudziko muvanhu, bepanhau renyu kutanga svondo rino ...

Vane mazita, asi havadaidzwi nawo

REGAI nditange nokukumbira ruregerero kuvaverengi, nokuti chinyorwa chino chinogona kubata-bata vamwe vanhu kubudikidza ...

8 years ago | June 24, 2016

Muporofita ndiye akakonzeresa

Yvonne Chidochashe Manyanja MUMWE mukadzi anonzi akazoziva kuti murume wake ane shamwarikadzi yaari kudanana nayo ...

8 years ago | June 17, 2016

Kusunga dhuku: Yanga yakaipei?

MUNGAONE vanhukadzi mazuva ano vakasunga madhuku mukafunga kuti pamwe kuteta chando. Vamwewo maifunga kuti kusunga dhuku ...

8 years ago | June 3, 2016

Vanokohwa pakuru nekukoshesa nyika

WAFAMBA wapota, vanodaro vakuru. Asi mukufamba ikoko munhu unopfumisa maziso, nzeve nepfungwa. Unoonawo nokudzidza kuti ...

8 years ago | May 20, 2016

Bumha renyuchi pamba!

SVONDO rapfuura pandakanyora nezveshasha yetsiva Charles Manyuchi handina kuziva kuti ndiri kukoka nyuchi mhenyu chaidzo ...

8 years ago | March 18, 2016

Utsanana, utano neupenyu!

MUMADHOROBHA, vanhu vasati vave kugara kumasabhabha, kana kuti dzimba dzomumarukisheni dzichiri mumawoko emakanzuru, ...

8 years ago | March 11, 2016

Baba Keble Prosser: Gamba redzidzo

KUPERA kwesvondo (Kurume 5) vadzidzi vanhasi, nevaimbove vadzidzi, vadzidzisi nevabereki vakaungana kuchikoro chine ...

8 years ago | February 19, 2016

Zvinongodawo kupembedzwa

KUPERA kwesvondo radarika takaona vaimbi vemisambo yakasiyana, vana nyanduri navamwe vanyori vachipembedzwa mumabasa avo ...

8 years ago | February 4, 2016

Zvirwere zvinobvepi?

ZVIRWERE zviri kungoramba zvichinyuka gore rega rega zviri kubva kupi, kunyanya zviri zvirwere zvinonzi zvaimboveko kare?

8 years ago | January 1, 2016

Kuipa kwechimwe, kunaka kwechimwe!

BHAIBHERI shoko raMwari rinotipa kukosha kwezviratidzo kana micherechedzo, zvatingati pachiRungu ma”symbols”. Zviratidzo ...

8 years ago | December 10, 2015

Regai kubereka nyika chimbembeza

MUKWENDE mazuva ano ari kupota achimboshaikwa munharaunda kunge ari kugadzirira kurima, kana munhu akurirwa nemutoro.

We value your opinion! Take a moment to complete our survey