Ongororo

4 days ago | October 11, 2019

Zvikomba 15: Unoti uri kuitei?

SVONDO rino tine imwe nyaya iyo inokahadzisa zvikuru, nyaya yemukadzi ane makore 21 ekuberekwa uyo anoti ari kudanana ...

2 weeks ago | October 4, 2019

Varimi vanoda kutsigirwa

MUNGUVA pfupi iri kutevera mwaka weZhizha unenge wanyatsotanga apo mvura inotarisirwa kuturuka zvichireva kuti murimi ...

3 weeks ago | September 27, 2019

MAONERO EDU – Mvura: Makanzuru musatambe nesu

MASVONDO maviri adarika muKwayedza takaburitsa nyaya yaiva nemusoro waiti, “Chi-town: Dhorobha renge ruzevha”.

Tsuro akanga asingagone kushambira

RIMWE zuva Tsuro musango makaita moto zvekuti mhuka zhinji dzakatiza dzikanoyambuka rwizi. Tsuro akanetseka nekuti ...

4 weeks ago | September 20, 2019

MAONERO EDU: Fundo ngaiunze budiriro munyika

BAZI redzidzo yepamusoro, sainzi nekuvandudzwa kweruzivo rwemichina pari zvino riri mushishi kuvandudza dzidzo kuti ...

Uri nhunzi yawira mubhodhoro

URI nhunzi yawira mubhodhoro ichitevera tu”drink” twakasaririra iri kushaya pekubuda napo, asi kunze kune rusununguko ...

1 month ago | September 13, 2019

MAONERO EDU: Zororai murugare Cde Mugabe

GORE dema rakafukidza nyika ino nemusi weChishanu chadarika zvichitevera kushaika kwevaimbove mutungamiri weZimbabwe, ...

Kubvunza ‘Ndiani afa’ iwe uriwe wafa

TINE zvinotisunganidza sevanhu vatema. Tinokwazisana, kuitana makorokoto nekubatana maoko kana tafirwa.

1 month ago | September 6, 2019

MAONERO EDU: Zvinongoda kurongeka

ZVIKORO zvichange zvichivhurwa nemusi weChipiri chinotevera uye pari zvino vabereki vazhinji nevana vari mushishi ...

Ko sei kuita munamato wekupenga?

RIMWE zuva shamwari yangu yakauya kuzondiona mangwanani. Akasvikoita zvekuzvikanda muchigaro. Mugariro waakaita ...

2 months ago | August 30, 2019

Madiro emari akadai haaite

SVONDO rino tine nyaya inorovesa hana pamwe nekushatirisa zvikuru. Iyi inyaya yemurume anove muzvinhabhizimisi wekudunhu ...

2 months ago | August 23, 2019

MAONERO EDU: Rongeka pakurima

KUNE chirevo chinoti shiri yakangwara inovaka dendere rayo nguva ichiripo kuitira kuti isazowanikwa isina kugadzirira ...

Maruva anosekerera seane muromo

WATI wambozviitawo here kuti unoti uchifamba munzira yausati wambofamba, wobva wanzwa sekuti wakambofamba nenzira iyoyo? ...

2 months ago | August 16, 2019

MAONERO EDU: Remwangwana rirongere

MUUPENYU, chimwe nechimwe chine nguva yacho uye kana munhu akawana mukana wekusimudzira upenyu hwake, anofanirwa ...

2 months ago | August 2, 2019

MAONERO EDU: Zvino kana vana vodai

SVONDO rapera, bepanhau reKwayedza rakaburitsa imwe nyaya inoshamisa — nyaya iri pamusoro pevamwe vana vane makore ari ...

Kudya sadza uchiseva neminzwa

URI kuona zvandiri kuona here panyaya yemukadzi akabuda muKwayedza svondo rapfuura wekuchekwa nezvinhu zvaasingaone?

3 months ago | July 26, 2019

MAONERO EDU: Baisai imbwa majekiseni

SVONDO rino tine nyaya inosuwisa zvikuru – nyaya iri pamusoro pevanhu vanosvika 32 avo vanonzi vakafa munyika muno ...

Hana ichirira kunge ngoma yechigure

MUFONI mangu mune vanhu vane zita rekuti Vimbai vanosvika 6. Kune vamwewo vanhu anaVimbai vakawanda vandinoziva kunze ...

3 months ago | July 19, 2019

Kuuraya munhu kunge huku?

SVONDO rino tine imwe nyaya inosuwisa zvikuru iyo yakaitika kuMberengwa, kudunhu reMidlands. Iyi inyaya yemurume ane ...

3 months ago | July 12, 2019

Hakuna munhu anofa nenzara

MUTUNGAMIRIRI wenyika President Mnangagwa vanoti hapana munhu ari kuzofa nenzara muZimbabwe zvichitevera kusanaya ...